APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosGalimybė prasitęsti atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimą

Lietuvos Respublikos Seime 2011 m. birželio 9 d. priimti LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo pakeitimai ir aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-747 pakeistas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas suteikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams galimybes prasitęsti atsakingos institucijos priimtas atrankos išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Daugiau...
 

Naujos atliekų tvarkymo taisyklės

2011 m. gegužės 13 d. įsigaliojo naujos redakcijos atliekų tvarkymo taisyklės. Jose nustatyti patikslinti ir papildyti reikalavimai, kaip atliekos turi būti rūšiuojamos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos. Taip pat patikslintos prekiautojų atliekomis bei tarpininkų pareigos, atliekas tvarkančių įmonių registravimo Atliekų tvarkytojų valstybės registre tvarka, Atliekų tvarkymo veiklų sąrašas. Siekiant, kad kuo mažiau biologiškai skaidžių atliekų būtų šalinama sąvartynuose, numatyti papildomi biologinių atliekų tvarkymo reikalavimai.

Daugiau...
 

Pakeistas TIPK taisyklių 2 priedas

2011 m. sausio 11 d. įsigaliojo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimai. Šie pakeitimai daugiausiai liečia atliekų tvarkymo sritį.

Daugiau...
 

Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo tvarka

2010 m. balandžio 22 d. Aplinkos ir Finansų ministrų įsakymu pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

Daugiau...
 

Parengtas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas

2010 m. kovo 29 d. Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą.

Daugiau...
 
Puslapis 7 of 9