APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Kompleksinis įmonės aplinkos apsaugos srities administravimas

APLINKOS VADYBA sukuria įmonės aplinkos apsaugos srities vadybos sistemą, organizuoja taršos tyrimus, oro taršos šaltinių metinę inventorizaciją. Nuolat seka ir kontroliuoja įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams bei normatyvams.

Įmonės, kurių veikloje susidaro įvairūs teršalai ir atliekos, privalo laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų. Jų yra daugiau nei 100, jie nuolat keičiami ir papildomi. Šiam darbui reikia specialių žinių ir laiko. Vis daugiau įmonių aplinkos apsaugos srities administravimą perduoda šios srities specialistams.

APLINKOS VADYBA teikia šias paslaugas:

ATMOSFERA

 • Pildo metinę statistinę ataskaitos formą Nr. 2 "Atmosfera", derina su atsakingomis institucijomis.
 • Rengia tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos formą, derina su atsakingomis institucijomis.
 • Pildo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijas.
 • Organizuoja oro taršos tyrimus, oro taršos šaltinių metinę inventorizaciją.
 • Atlieka išmetamų oro teršalų sklaidos skaičiavimus.

VANDUO

 • Pildo metinę statistinę ataskaitos formą Nr. 1 "Vanduo", derina su atsakingomis institucijomis.
 • Pildo su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos žurnalus.
 • Pildo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijas.

ATLIEKOS

 • Rengia atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus, derina su atsakingomis institucijomis.
 • Rengia dokumentus pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti.
 • Rengia dokumentus registracijai į "Atliekas tvarkančių įmonių registrą".
 • Pildo pirminės atliekų apskaitos žurnalus.
 • Rengia metines pirminės atliekų apskaitos ataskaitas.

PAKUOTĖ, APMOKESTINAMIEJI GAMINIAI

 • Vykdo pakuočių apskaitą, sudaro metines pakuočių apskaitos ataskaitas.
 • Pildo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas.
 • Vykdo apmokestinamųjų gaminių apskaitą, sudaro apmokestinamųjų gaminių sąrašus.
 • Teikia pažymas apie perdirbtas/panaudotas pakuotes ir apmokestinamuosius gaminius.
 • Pildo mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas.
 • Rengia dokumentus registracijai į "Gamintojų ir importuotojų sąvadą".

KONSULTACIJOS

 • Konsultuoja taršos mažinimo klausimais.
 • Konsultuoja įmonės darbuotojus aplinkos apsaugos klausimais.
 • Atstovauja įmonės interesams Aplinkos ministerijos ir kitose valstybės institucijos.