APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas tai planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas. PVSV gali būti sudėtinė Poveikio aplinkai vertinimo dalis arba atliekama atskirai.

Kaip atliekamas PVSV?

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatomi planuojamos ūkinės veiklos taršos šaltiniai, išmetamų teršalų kiekiai, cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybės, palankios ir nepalankias jų sklaidos sąlygos, esamų ir planuojamų koncentracijų vertės gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje. Taip pat įvertinamas triukšmo, kvapų poveikis gretimoms teritorijoms, nustatoma ūkinės veiklos galima sukelti neigiama psichogeninė įtaka aplinkui gyvenantiems žmonėms ir kt. veiksniai.

Įvertinus šiuos ir kitus veiksnius, galinčius daryti įtaką visuomenės sveikatai, nustatomos siūlomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos.

Nustatant sanitarinės apsaugos zonas, ūkinės veiklos išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių sukeliama žmogaus sveikatai kenksminga aplinkos tarša už sanitarinės apsaugos zonų ribų neturi viršyti ribinių užterštumo (ar kitokių) verčių, nustatytų gyvenamosios paskirties pastatų (namų), viešbučių, mokslo, poilsio, gydymo paskirties pastatų, su apgyvendinimu susijusių specialiosios paskirties pastatų, rekreacijai skirtų objektų aplinkai.

Kas tai yra sanitarinės apsaugos zona (SAZ)?

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink stacionarius taršos šaltinius, esančius statiniuose ir (ar) įrenginiuose ar jų grupėse arba jiems skirtose teritorijose, kuriuose planuojama ar vykdoma ūkinė veikla ir (ar) objektai, arba aplink statinių ar įrenginių, kuriuose yra minėti taršos šaltiniai, išorines atitvaras ar ribas (atsižvelgiant į ūkinės veiklos rūšį, taršos šaltinių išsidėstymą). Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink šių objektų stacionarius taršos šaltinius, išmetančius (išleidžiančius, paskleidžiančius) aplinkos oro teršalus, kvapus, triukšmą ar kitus fizikinius veiksnius.

Sanitarinės apsaugos zonose draudžiama:

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu (kareivinių pastatus, laisvės atėmimo vietų įstaigos pastatus);

2) įrengti 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius;

3) keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į 1 punkte nurodytą paskirtį;

4) planuoti teritorijas rekreacijai ir 1 punkte nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą sanitarinės apsaugos zonose leistinos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Kokiems objektams (veikloms) nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos?

Dėmesio!
Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi sanitarinės apsaugos zonų reikalavimai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. birželio 6 d. priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166 kuris įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 - 4 prieduose nurodomos ūkinės veiklos ir objektai, kuriems turi būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ir jų dydis. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos nustatomos gamybinės veiklos rūšims atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas minėto įstatymo 2 priede.

Komunaliniai objektai ir jų sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodyti minėto įstatymo 3 priede.

Branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis dėl galimo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai nustatomas ir tikslinamas pagal gyventojų gaunamas ar prognozuojamas apšvitos dozes, kurios įvertinamos atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu.

Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas minėto įstatymo 4 priede.


Mūsų visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos ekspertai:

  • Atlieka Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV)

  • Rengia SAZ ribų nustatymo ir tikslinimo dokumentus

  • Atlieka skleidžiamo triukšmo modeliavimą, išmetamų oro teršalų, kvapų sklaidos modeliavimą

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos UAB „Aplinkos vadyba“ yra išdavusi LICENCIJĄ Nr. VSL 358 suteikiančia teisę atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

 

pvsv

 

informacija_zub


PVSV ataskaitos

Viešo supažindinimo su UAB „Ekovalda“ medienos atliekų tvarkymo veiklos V. A. Graičiūno g. 10, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus m. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita protokolas

 

INFORMACIJA apie INHUS Prefab, UAB gelžbetonio konstrukcijų gamybos ir tiekimo bei UAB „Betono mozaika“ betoninių aplinkotvarkos gaminių gamybos ir tiekimo, Vilniaus padaliniuose, Žarijų g. 6, Vilniuje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie UAB „Ekovalda“ medienos atliekų tvarkymo veiklos V. A. Graičiūno g. 10, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus m. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie UAB „Retrorega“ biocidinių produktų gamybos, Kirtimų g. 2, Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie INHUS Prefab, UAB Kauno padalinio gelžbetonio konstrukcijų gamyklos, Bituko g. 5, Kaunas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

Reikalingas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.