APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Biocidų autorizacija

Lietuvos rinkai tiekiami ir šalyje naudojami biocidiniai produktai turi būti autorizuoti.

Biocidinių produktų tiekimą, gamybą ir naudojimą Lietuvoje ir Europos sąjungoje reglamentuoja 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtas reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1).

Norint tiekti į ES rinką biocidus, būtina atlikti dviejų veiksmų procedūrą:

  • veiklioji medžiaga, kurią planuojama naudoti gaminant biocidinį produktą ar apdoroti gaminį, turi būti patvirtinta ES lygmeniu (t.y. turi būti teigiamai įvertintas jos veiksmingumas ir saugumas) atitinkamam produkto tipui;
  • kad biocidinį produktą būtų galima pateikti rinkai (pvz., parduoti) arba naudoti, jis turi būti autorizuotas nacionaliniu arba ES lygmeniu.

Jei veiklioji medžiaga dar nepatvirtinta, bet įtraukta į peržiūros programą, biocidinis produktas gali būti teikiamas rinkai arba naudojamas laikantis nacionalinės teisės aktų reikalavimų.

Taip pat, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. visi biocidiniai produktai gali būti teikiami rinkai tik tuo atveju, jei veiklioji medžiaga ir jos tiekėjas įtraukti į Biocidinių produktų reglamento 95 straipsnio veikliųjų medžiagų ir tiekėjų sąrašą.


Biocidinių produktų autorizacija pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus

Jei biocidinio produkto veiklioji medžiaga dar nepatvirtina ES lygmeniu, tuomet produktą galima autorizuoti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Biocidai Lietuvos Respublikoje autorizuojami ir registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 421 įsakymu Nr. 358 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 87-3760 ir vėlesni pakeitimai).

Priklausomai nuo biocidinio produkto tipo, Lietuvoje biocidinius produktus autorizuoja dvi institucijos:

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos autorizuoja šio tipo biocidinius produktus:

1 produktų tipas. Asmens higiena

2 produktų tipas. Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

4 produktų tipas. Maisto ir pašarų sritis (išskyrus skirtus naudoti pašarams, gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, skirtus tik gyvūnų kūnams arba jų dalims dezinfekuoti ir konservuoti)

5 produktų tipas. Geriamasis vanduo

6 produktų tipas. Laikomiems produktams skirti konservantai

7 produktų tipas. Plėvelių konservantai

8 produktų tipas. Medienos konservantai

9 produktų tipas. Pluošto, odos, gumos ir polimerinių medžiagų konservantai

10 produktų tipas. Statybinių medžiagų konservantai

11 produktų tipas. Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai

12 produktų tipas. Slimicidai

13 produktų tipas. Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai

15 produktų tipas. Avicidai

16 produktų tipas. Moliuskicidai, vermicidai ir kitų bestuburių gyvūnų kontrolės produktai

17 produktų tipas. Piscicidai

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai (išskyrus skirtus naudoti pašarams, gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, skirtus tik gyvūnų kūnams arba jų dalims)

19 produktų tipas. Repelentai ir atraktantai (išskyrus skirtus naudoti pašarams, gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, skirtus tik gyvūnų kūnams arba jų dalims)

20 produktų tipas. Kitų stuburinių gyvūnų kontrolė (išskyrus skirtus naudoti pašarams, gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, skirtus tik gyvūnų kūnams arba jų dalims)

21 produktų tipas. Nuo apaugimo apsaugantys produktai

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnyba autorizuoja 4, 14, 18, 19 ir 22 produktų tipo biocidinius produktus, skirtus naudoti pašarams, gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, skirtus tik gyvūnų kūnams arba jų dalims dezinfekuoti ir konservuoti.

 

Norint autorizuoti biocidinius produktus, būtina pateikti paraišką autorizuoti biocidinį produktą. Autorizuojant biocidinį produktą pateikiama veikliosios medžiagos dosjė ir mišinio dosjė. Taip pat turi būti pateikti etiketės ir naudojimo instrukcijos projektai, saugos duomenų lapo projektas kiti dokumentai.

 

Biocidinis produktas tai medžiaga arba mišinys vartotojui teikiama forma, kurie sudaryti tik iš vienos ar daugiau veikliųjų medžiagų, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau veikliųjų medžiagų arba iš kurių jos susidaro ir kurių paskirtis: naikinti, sulaikyti, padaryti nekenksmingus bet kokius kenksminguosius organizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti bet kokiais, išskyrus tik fizinius ar mechaninius, būdais. Apdorotas gaminys, kuris visų pirma atlieka biocidinę funkciją, laikomas biocidiniu produktu.

Veiklioji medžiaga – medžiaga arba mikroorganizmas, kuris veikia kenksminguosius organizmus arba juos naikina.

Tiekimas rinkai tai biocidinio produkto ar apdoroto gaminio, skirto platinti arba naudoti, tiekimas rinkai, vykdant komercinę veiklą už atlygį arba nemokamai.

Biocidinio produkto naudojimas – visos su biocidiniu produktu atliekamos operacijos, įskaitant saugojimą, apdorojimą, maišymą ir galutinį naudojimą, išskyrus tokias operacijas, kurios atliekamos siekiant biocidinį produktą arba apdorotą gaminį eksportuoti iš Sąjungos.Mūsų cheminių medžiagų ekspertai:

• Rengia dokumentus biocidinių produktų autorizacijai Lietuvoje juos derina atsakingose institucijose.

• Rengia biocidinių produktų saugos duomenų lapus.

• Verčia saugos duomenų lapus iš anglų kalbos ir juos adaptuoja pagal galiojančius reikalavimus.

Authorisation of biocides in Lithuania

cheminių medžiagų ekspertai
 

Dokumentų biocidinių produktų autorizacijai rengimas

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.