APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pilna registracija

pilna_registracijaREACH registracija – Bendras pateikimas

Siekiant sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais skaičių ir registracijos parengimui reikalingų duomenų kainą, REACH reglamente yra numatyta galimybė tos pačios cheminės medžiagos registruotojams teikti bendrą registracijos dokumentaciją. Šis veiksmas vadinamas bendru duomenų pateikimu.

Preliminariai užregistravus cheminę medžiagą, registruotojai tampa Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo (toliau – SIEF) dalyviais. Šiame forume išrenkamas „pagrindinis registruotojas“ kuris parengia ir pateikia vieną pagrindinę cheminės medžiagos registracijos dokumentaciją ir Cheminės saugos ataskaitą (CSA). Dažniausiai tai būna didžiausias tos cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas. Taip pat pagrindinės registracijos dokumentacijos parengimui kelios įmonės gali sudaryti konsorciumą, tačiau ir šiuo atveju turi būti išrinktas vienas pagrindinis registruotojas kuris pateiks pagrindinį registracijos dosjė Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA‘ai).

 

REACH registracijos procesas preliminariai užregistruotoms cheminėms medžiagoms

Preliminariai užregistravus cheminę medžiagą, registruotojai tampa Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo (SIEF) dalyviais, kuriame kiekvienas registruotojas gali keistis turima informacija ir duomenimis apie cheminę medžiagą.

SIEF nariai išrenka Pagrindinį registruotoją kuris parengs ir pateiks cheminės medžiagos pagrindinį registracijos dokumentacijos rinkinį ir kai kuriais atvejais Cheminės saugos ataskaitą. (Pagrindinis registruotojas greičiausiai bus gamintojas arba importuotojas, turintis užregistruoti medžiagą iki pirmojo registracijos termino (paprastai jis daugiausia susijęs su ta medžiaga, pvz., galbūt gamina didžiausią kiekį arba turi daugiausia duomenų).

Cheminės medžiagos registracijos dokumentacijos rengimui, įmonės gali sudaryti konsorciumą, kuriame pasidalina dokumentacijos rengimo išlaidas. Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo nariai turi nurodyti pagrindinį registruotoją, kuris, pritarus kitiems registravimo dalyviams, turi pateikti pagrindinį bendrai teikiamos registracijos dokumentą.

Pagrindinis dokumentas – tai išsami dokumentacija, kuriame pateiktas cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas, ( išsamios) tyrimų santraukos ir pasiūlymai atlikti tolesnius bandymus (jei reikia). Registruotojai gali nuspręsti pateikti cheminės medžiagos saugaus naudojimo rekomendacijas ir cheminės saugos ataskaitą kartu ar atskirai.

Registruotojai turi dėti visas pastangas, kad keitimosi informacija išlaidos bendrojo registravimo reikmėms būtų apskaičiuotos sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant. Visos šalys privalo laiku įvykdyti savo keitimosi informacija įsipareigojimus.

Registruotojai nariai pateikia tik su jų įmone ir cheminėmis medžiagomis susijusią informaciją, pavyzdžiui, medžiagos tapatybės duomenis, informaciją apie nustatytus naudojimo būdus ir gaminamą kiekį. Šiuose dokumentuose nereikia pateikti informacijos, kurią jau pateikė pagrindinis registruotojas.

Registruotojai privalo sumokėti ECHA‘ai registracijos mokestį.

Kai kuriais atvejais Pagrindinis registruotojas arba konsorciumas neparengia medžiagos Cheminės saugos ataskaitos (CSA), tuomet šią ataskaitą, jei to reikalaujama, privalo rengti kiekvienas registruotojas individualiai.

REACH registracijos kaina

REACH registracijos kainą sudaro trys dalys.

I. Prisijungimo prie bendro duomenų teikimo kaina

Šis mokestis mokamas pagrindiniam registruotojui arba konsorciumui, kaip kompensacija už pagrindinės registracijos dokumentacijos pateikimą. Kompensacijos kaina priklauso nuo cheminės medžiagos metinio tonažo, cheminės medžiagos tipo, bendrų registruotojų skaičiaus ir kt. aplinkybių. Kaina gali svyruoti nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių Eur. Pavyzdžiui, kai tonažas ≥1000 t /metus kompensacijos kaina daugeliui naftos produktų -10000,- Eur; Titano dioksido – 59000,- Eur; Etilacetato - 25000,- Eur. Esant mažesniam tonažui, kaina gali būti mažesnė.

II. Registracijos mokestis mokamas Europos cheminių medžiagų agentūrai

Šis mokestis už kiekvieną registruojamą cheminę medžiagą mokamas tiesiogiai ECHA ir jo dydis priklauso nuo medžiagos kiekio ir kuriai kategorijai priskiriama įmonė.

Cheminės medžiagos kiekis, t/m

Įmonės kategorija ir registracijos mokesčio dydis

teikiant registraciją bendrai, EUR

Normali

Vidutinė

Maža

Mikro

>1000

25 274,-

16 428,-

8 846,-

1 264,-

100 -1000

9 376,-

6 094,-

3 282,-

469,-

10 -100

3 506,-

2 279,-

1 227,-

175,-

1 -10

1 304,-

848,-

457,-

65,-

Mokesčių dydžiai nustatyti 2008 m. balandžio 16 d. Europos Komisijos reglamente Nr. 340/2008.

Mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kategorijai priskiriamos įmonės, atitinkančios Europos Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB nustatytus kriterijus, apibendrintus toliau pateiktoje lentelėje, tiksliai nurodančioje, kaip apskaičiuoti įmonės dydį.

MVI-lentele

Nustatant įmonės kategoriją svarbu įvertinti ir susijusių įmonių rodiklius. Plačiau apie įmonės kategorijos nustatymą, darbuotojų skaičiaus ir apyvartos bei balanso apskaičiavimus galite rasti MVĮ nustatymo vadove. Taip pat galite atlikti MVĮ nustatymo elektroninį testą.

III. Registracijos dokumentų, individualaus informacinio dosjė parengimas, pateikimas ir atstovavimas ECHA

Tai mūsų paslaugų kaina. Mes komunikuojame su pagrindiniu registruotoju arba konsorciumu dėl prisijungimo prie bendro registracijos duomenų teikimo. Programa IUCLID 5 parengiame individualią registracijos dosjė ir ją pateikiame ECHA‘ai. Taip pat atliekame cheminės medžiagos identifikacinius tyrimus.

Kai kuriais atvejais pagrindinis registruotojas arba konsorciumas nerengia Cheminės saugos ataskaitos, tuomet šią ataskaitą reikia parengti ir pateikti atskirai kiekvienam registruotojui.


Mūsų cheminių medžiagų ekspertai:

  • Parengia visus dokumentus reikalingus cheminės medžiagos registracijai pagal REACH reglamentą.

  • Parengia registracijos strategiją.

  • Dalyvavauja SIEF ir konsorciumų veikloje.

  • Parengia informacinį registracijos dosjė IUCLID6 programa.

  • Pateikia registracijos dosjė, atstovauja Europos cheminių medžiagų agentūroje

  • Atnaujina registraciją.