APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

REACH nuorodos

Informacijos apie REACH reglamento įgyvendinimą galima rasti šių organizacijų tinklapiuose.

Cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

Cheminės medžiagos ir mišiniai, bendroji tvarka

•    EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006, 2006 m. gruodžio 18 d., DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1—850)- pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.


•    LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS (Žin., 2000, Nr. 36-987)

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 m. gegužės 19 d. NUTARIMAS Nr. 557 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 "Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo" pakeitimo”. (Žin., 2007, Nr. 78-3135)

•    DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PROFESIONALIAI NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLIMESNIO PASISKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462 (Žin., 2006, Nr. 111-4249)

•    CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ, KURIŲ PAVOJUS ŽMONIŲ SVEIKATAI AR APLINKAI ĮRODYTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR PATVIRTINTAS TARPTAUTINE PRAKTIKA, KURIŲ NAUDOJIMAS IR TIEKIMAS į LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKĄ YRA UŽDRAUSTAS AR APRIBOTAS, IŠĖMIMO IŠ APYVARTOS TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-10-31 įsakymu Nr. 529 (Žin., 2002, Nr. 109-4832)

•    CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-02 įsakymu Nr. D1-360 (Žin., 2008, Nr. 77-3049)

 

Eksportas ir importas

•    2006 m. gruodžio 18 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1907/2006 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1—850)

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ROTERDAMO KONVENCIJOS DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE, RATIFIKAVIMO (Žin., 2004, Nr. 42-1368)

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 m. spalio 9 d. ĮSAKYMAS Nr. D1-602 DĖL LIETUVOS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO Nr. D1-154 „DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ EKSPORTO IR IMPORTO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Žin., 2009, Nr. 123-5304)

•    ROTERDAMO KONVENCIJA DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE (Žin., 2004, Nr. 42-1371)

 

Nuodingosios medžiagos

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS (Žin., 2001, Nr. 64-2330)

•    NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ PAGAL JŲ TOKSIŠKUMĄ SĄRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005 Nr. 3-47)

•    INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ŽMONIŲ APSINUODIJIMAIS IR JŲ SPECIFINE PROFILAKTIKA, KAUPIMO IR TEIKIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-10-08 įsakymu Nr. V-597 (Žin., 2003, Nr. 99-4459)

•    LEIDIMŲ ĮSIGYTI, PARDUOTI AR KITAIP PERLEISTI NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-06-26 įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 70-2932)

•    NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI EKSPERTIZĖS BŪTINO ATLIKIMO ATVEJAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-18 nutarimu Nr. 371 (Žin., 2002, Nr. 30-1081)

•    NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS GAMINANČIŲ, TEIKIANČIŲ RINKAI, ĮSIGYJANČIŲ, LAIKANČIŲ, NAUDOJANČIŲ, TAIP PAT JOMIS PREKIAUJANČIŲ ASMENŲ KOMPETENCIJOS IR KITŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ SAUGAI UŽTIKRINTI, REIKALAVIMAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-18 nutarimu Nr. 372 (Žin., 2002, Nr. 30-1082)

•    NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIŲ TYRIMAMS ATLIKTI ĖMIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 690 (Žin., 2002, Nr. 8-299)
 

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

•    APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMAS NR. 620 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ VEIKLOS RŪŠIŲ ĮRENGINIUOSE, EMISIJOS RIBOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“. (Žin., 2003, Nr. 15-634)

•    APLINKOS IR ŪKIO MINISTRŲ 2005 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMAS NR. D1-379/4-273 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“. (Žin., 2005, Nr. 93-3474)

Direktyvos

•    1999 M. KOVO 11 D. TARYBOS DIREKTYVA 1999/13/EB DĖL TAM TIKRŲ VEIKLOS RŪŠIŲ IR TAM TIKRŲ ĮRENGINIŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS, EMISIJŲ APRIBOJIMO.(OL Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 15 tomas 04 p. 118 - 139)

•    2004 M. BALANDŽIO 21 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/42/EB DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRUOSE DAŽUOSE, LAKUOSE IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTUOSE, IŠMETAMŲ KIEKIŲ RIBOJIMO IR IŠ DALIES KEIČIANTI DIREKTYVĄ 1999/13/EB. (OL Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 15 tomas 08 p. 376 - 385)

 

Ozono sluoksnis

•    EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS DĖL OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ (EB) NR. 1005/2009, 2009 M. RUGSĖJO 16 D.

•    APLINKOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMAS Nr. D1-542 ,,DĖL LAND 50-2011 ,,OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO" (Žin., 2011, Nr. 83-4058)

•    DĖL DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-01-07 įsakymu Nr. D1-12 (Žin., 2010 Nr. 5-200)

 

Cheminių medžiagų ir mišinių valstybinė kontrolė

  1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
  2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (Žin.,TAR, 2015-07-10, Nr. 11216).
 

Specialieji kontroliniai klausimynai skirti cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams, importuotojams, tolimesniems naudotojams