APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

REACH reglamentas

reach_reglamentasREACH reglamentas įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Šis reglamento tikslas užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų — atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje — judėjimą, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas. Šis reglamentas taip pat turėtų skatinti vystyti alternatyvius cheminių medžiagų pavojingumo vertinimo metodus.

Santrumpa REACH reiškia cheminių medžiagų: registraciją - Registration; įvertinimą - Evaluation; autorizaciją - Authorisation; apribojimus Restriction of Chemicals.

REACH reglamento reikalavimai taikomi cheminėms medžiagoms, atskiroms ir esančioms preparatuose arba gaminiuose, jų gamybai, tiekimui rinkai ir naudojimui, taip pat preparatų tiekimui rinkai. REACH reglamento reikalavimai tiesiogiai taikomi cheminei medžiagai - reikalavimai tiesiogiai netaikomi preparatams ir gaminiams.

REACH reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms, išskyrus kelias išimtis: radioaktyviąsias chemines medžiagas, muitinėse laikomas chemines medžiagas, gabenamas tranzitu chemines medžiagas ir neišsiskiriančias tarpines chemines medžiagas, atliekoms (apibrėžiamoms pagal atliekų teisės aktus), kai kurioms kitoms medžiagoms netaikoma dalis REACH reglamento nuostatų – šiais atvejais taikomi kiti lygiaverčiai teisės aktai (pvz., vaistų gamyboje, biocidų naudojamoms cheminėms medžiagoms).  Registracijos reikalavimas laikinai netaikomas polimerams. Specialūs reikalavimai taikomi moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai naudojamoms cheminėms medžiagoms bei gamybos vietoje izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų registravimui.

Nuoroda: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (Konsoliduota 2017 m. liepos 04 d. versija)

 

Cheminių medžiagų registracija

Pagrindinis registracijos tikslas yra sukurti aiškią, iš anksto žinomą ir suderintai veikiančią sistemą, kurios esmė yra tai, kad įmonės privalės prisiimti visą atsakomybę už jų gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas (grynas ar įeinančias į preparatų ar gaminių sudėtį). Įmonės privalės surinkti reikiamą informaciją apie jų gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas, nustatyti bei įdiegti tinkamas cheminių medžiagų naudojimo rizikos valdymo priemones bei rekomenduoti reikiamas cheminių medžiagų naudojimo rizikos valdymo priemones tolesniems naudotojams.

Gamintojas arba importuotojas, per metus pagaminantis arba importuojantis ne mažiau kaip vieną toną cheminės
medžiagos — atskiros arba esančios vieno ar kelių preparatų sudėtyje, privalo Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateikti registracijos dokumentaciją, išskyrus kai kuriuos REACH reglamente nustatytus atvejus.

Neužregistruotą medžiagą draudžiama gaminti ar importuoti.

Priklausomai nuo cheminės medžiagos gamybos ar importo kiekių ir cheminės medžiagos pavojingumo, taikomi skirtingi registracijos terminai. Platesnė informacija apie registracijos terminus pateikta skyriuje Terminai.

Taip pat, priklausomai nuo gaminamos ar importuojamos medžiagos kiekio, skiriasi registracijos metu pateikiamų duomenų apimtys. Medžiagų, kurių susidaro iki10 t per metus, importuotojai ar gamintojai privalo pateikti techninę dokumentaciją, jei medžiagos kiekiai viršija 10 t/m - papildomai pateikiama cheminės saugos ataskaita.

Registracijos dokumentacija pateikiama Europos cheminių medžiagų agentūrai teikiama elektroniniu būdu REACH IT ir IUCLID 5 programinės įrangos pagalba.

Registruotojai už dokumentacijos pateikimą privalo sumokėti nustatytą mokestį.

Įvertinimas

Registracijos metu pateiktą informaciją apie cheminę medžiagą įvertins Agentūra ir valstybių narių kompetentingos institucijos. Vertinimo metu bus nustatyta, ar reikia papildomos informacijos apie užregistruotą cheminę medžiagą. Įvertinus cheminę medžiagą, gali būti padarytos išvados, kad  reikia imtis veiksmų pagal apribojimų nustatymo arba autorizacijos procedūras; reikia suderinti klasifikavimą ir ženklinimą pagal REACH reglamentą;  reikia perduoti šią informaciją kitoms valdžios institucijoms, kad šios imtųsi reikiamų veiksmų pagal kitus teisės aktus.

Autorizacija

Didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (tai kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai (CMR), priskiriamos 1 arba 2 kategorijai, patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priedo kriterijus, ir (arba) remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, kiekvienu konkrečiu atveju atskirai nustatomos medžiagos, galinčios turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, prilygstantį minėtųjų medžiagų poveikiui (pvz., endokrininę sistemą ardančios medžiagos)) bus laipsniškai įtrauktos į REACH reglamento XIV priedą. Po tam tikros datos (vadinamos „saulėlydžio terminu“) įtrauktų į šį priedą cheminių medžiagų įmonės negalės tiekti rinkai ar naudoti, jei tam nebus suteikta autorizacija.

Autorizacijos procesas bus vykdomas keturiais etapais. Pramonės įsipareigojimai yra susiję tik su trečiuoju iš jų. Tačiau visos suinteresuotosios šalys galės įtakoti tiek pirmą, tiek antrą autorizacijos etapą. Autorizacijos proceso etapai:
1 etapas. Didelį susirūpinimą keliančių medžiagų nustatymas (vykdo valdžios institucijos).
2 etapas. Prioritetų nustatymas (vykdo valdžios institucijos).
3 etapas. Prašymai suteikti autorizaciją (teikia gamintojai ar importuotojai).
4 etapas. Autorizacijų suteikimas (vykdo Europos Komisija).

Apribojimai

REACH reglamente yra numatyta galimybė nustatyti apribojimus cheminės medžiagos gamybai, naudojimui ar tiekimui rinkai, jeigu ši medžiaga kelia nepriimtiną riziką žmonių sveikatai arba aplinkai. Prireikus, bet kokia veikla naudojant šią cheminę medžiagą gali būti apribota ar net uždrausta. Apribojimai turėtų padėti valdyti cheminių medžiagų keliamą riziką, į kurią neatsižvelgiama kituose REACH reglamento skyriuose.

Bet kokiai atskirai, preparate arba gaminyje esančiai cheminei medžiagai gali būti taikomi apribojimai, jeigu nustatoma, kad su jos keliama rizika būtina kovoti visos Bendrijos mastu. Apribojimai gali būti taikomi visiems arba tik kai kuriems cheminės medžiagos naudojimo būdams.

Cheminės medžiagos naudojimo būdai, kurie nėra atskirai apriboti, yra leidžiami, išskyrus tuos atvejus, kai juos privaloma autorizuoti arba jų naudojimas reguliuojamas kitais Bendrijos ar nacionalinės teisės aktais.

Apribojimai cheminei medžiagai taikomi nepriklausomai nuo jos kiekio.

Pasiūlymus nustatyti apribojimus pateiks valstybės narės arba Agentūra (Komisijai paprašius) pateikdamos dokumentaciją pagal REACH reglamento XV priedą.

Suinteresuotosios šalys galės pateikti savo pastabas, o Agentūra pateiks ekspertų nuomones apie kiekvieną siūlomą apribojimą.
 

Reikalinga REACH reglamento įgyvendinimo pagalba?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.