APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

REACH terminai

Cheminių medžiagų registracijos terminai

Lentelėje pateikiami cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios buvo preliminariai užregistruotos, registracijos terminai.

Terminas

Importuojamos ar gaminamos cheminės medžiagos kiekis

Medžiagoms taikomi kriterijai

2010 m.

lapkričio 30 d.

Pagaminta arba į ES importuota ne mažiau kaip

1 000 tonų per metus;

-

2010 m.

lapkričio 30 d.

Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip

100 tonų per metus.

Cheminės medžiagos kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojamos labai toksiškomis vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus (R50/53).

2010 m.
lapkričio 30 d.

Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip

1 tona per metus.

Cheminės medžiagos kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojamos 1 arba 2 kategorijos kancerogeninėmis, mutageninėmis arba toksiškomis reprodukcijai.

2013 m.
gegužės 31 d.

Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip

100 tonų per metus.

-

2018 m.
gegužės 31 d.

Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip

1 tona per metus.

-

Pateikiame registracijos terminus grafiniame variante.

Registracijos-terminai-LT

*Jeigu cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas pagamina ar importuoja į ES pirmą kartą 1 ar daugiau tonų per metus medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, privalo preliminariai užregistruoti šią cheminę medžiagą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kai pirmą kartą pagamino ar importavo 1 ar daugiau tonų cheminės medžiagos ir ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki atitinkamo galutinio termino.

Cheminės medžiagos, kurios anksčiau nebuvo patiektos ES rinkai (cheminės medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis), ir cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, bet jos nebuvo preliminariai įregistruotos, turi būti pilnai registruojamos prieš gamybą arba importą.

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

REACH reglamentu sukuriama speciali pereinamojo laikotarpio tvarka cheminėms medžiagoms, kurios tam tikromis sąlygomis jau buvo gaminamos arba patiektos rinkai iki REACH reglamento įsigaliojimo 2007 m. birželio 1 d. ir apie kurias nebuvo pranešta pagal Direktyvą 67/548/EEB. Šių cheminių medžiagų registracijos dokumentaciją galima pateikti iki REACH reglamente numatytų terminų.

Šios cheminės medžiagos yra vadinamos „cheminėmis medžiagomis, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis“, kadangi jos registruojamos skirtingais etapais, o ne vienu metu.

Būtina sąlyga – cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, reikia preliminariai įregistruoti.

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, yra cheminės medžiagos, atitinkančios bent vieną iš šių kriterijų:

(a) įrašyta į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS);
(b) pagaminta Bendrijoje arba šalyse, įstojusiose į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d. arba 2004 m.
gegužės 1 d., tačiau gamintojas ar importuotojas jos nepateikė rinkai nė karto per 15 metų iki šio reglamento
įsigaliojimo, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais;
(c) ją gamintojas ar importuotojas patiekė Bendrijos arba šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d. arba 2004 m. gegužės 1 d., rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, ir buvo laikoma, kad apie ją pranešta pagal Direktyvos 67/548/EEB 8 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, tačiau ji neatitinka šiame reglamente pateiktos polimero sąvokos apibrėžties, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais.

 

Terminas Importuojamos ar gaminamos cheminės medžiagos kiekis Medžiagoms taikomi kriterijai
2010 m. lapkričio 30 d. Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip 1 000 tonų per metus; -
2010 m. lapkričio 30 d. Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip 100 tonų per metus. Cheminės medžiagos kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojamos labai toksiškomis vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus (R50/53).
2010 m. lapkričio 30 d. Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip 1 tona per metus. Cheminės medžiagos kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojamos 1 arba 2 kategorijos kancerogeninėmis, mutageninėmis arba toksiškomis reprodukcijai.
2013 m. gegužės 31 d. Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip 100 tonų per metus. -
2018 m. gegužės 31 d. Pagaminta arba į ES importuota  ne mažiau kaip 1 tona per metus. -
 

Reikalinga REACH reglamento įgyvendinimo pagalba?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.