APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

TIPK paraiškų rengimas

Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) tai būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims. Taršos integruota prevencija ir kontrolė reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos.

TIPK apima labai platų veiklos poveikio aplinkai spektrą - tai gamtos išteklių naudojimas bei energijos vartojimo efektyvumas, teršalų išleidimas į vandenis, į orą, į žemės paviršių, taip pat atliekų susidarymas bei jų šalinimas, triukšmas, vibracija, avarijų pavojus ir kt.

Siekiant mažinti stacionarių ūkinės veiklos objektų neigiamą poveikį aplinkai bei klimatui ir išvengti teršalų pernešimo iš vienos aplinkos terpės į kitą, Lietuvoje veikia taršos integruotos prevencijos ir kontrolės sistema, vienijanti vandens, oro, žemės (taip pat žemės gelmių), klimato apsaugos, atliekų tvarkymo, triukšmo bei ūkinės veiklos sukeliamų kvapų mažinimo priemones.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės  patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Šiose TIPK taisyklėse nustatomi  kriterijai ir reikalavimai pagal kuriuos veiklos vykdytojai turės gauti TIPK leidimus, taip pat pateikiamas ūkinės veiklos rūšių sąrašas kurioms vykdyti būtina turėti TIPK leidimą.

Veiklos rūšys, pagal kurias nustatoma, ar įrenginiui reikia turėti leidimą pagal TIPK taisyklių reikalavimus.

 


Mūsų aplinkosaugos specialistai:

  • Rengia paraiškas "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ leidimams (TIPK) gauti ar pakeisti, derina valstybinėse institucijose.

  • Kartu su TIPK paraiška parengia dokumentus, kuriuos būtina pateikti leidimui gauti - Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus; Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus; Aplinkos monitoringo programas ir kt.

  • Atstovauja įmonės interesams Aplinkos ministerijos ir kitose valstybės institucijose.

  • Konsultuoja TIPK paraiškų rengimo klausimais.

  • Dirbame visuose regionuose, turime sukaupę ilgametę patirtį rengiant TIPK paraiškas atliekų, nuotekų tvarkymo, pramonės įmonėms, gyvulininkystės ir paukštininkystės fermoms ir kt.

 

tipk

 

Reikalinga pagalba rengiant TIPK paraišką?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.