APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Paraiškos Taršos leidimams

Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nuostatomis, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, išduodami Taršos leidimai arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259  "Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (TAR, 2014, Nr. 2982 ir vėlesni pakeitimai) (toliau  - Taisyklės), Taršos leidimus privalo gauti įmonės kurios eksploatuoja Taisyklių 1 priede nurodytus įrenginius.

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA TARŠOS LEIDIMO.

Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kurie nuo 2021 m. sausio 1 d. atitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus ir kurių eksploatavimui iki 2020 m. gruodžio 31 d. (imtinai) išduotas taršos leidimas, iki 2022 m. sausio 1 d. turi pasikeisti taršos leidimus – gauti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“. Paraišką pakeisti leidimą privaloma pateikti AAA atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės iš dalies pakeičia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės, TIPK leidimas). Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkančių įrenginių eksploatavimui taršos leidimai išduodami ar keičiami nuo 2014 m. balandžio 15 d., pateikus paraišką Taisyklėse nustatyta tvarka.  Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 15 d. nereikėjo turėti pagal 2002 m. TIPK taisykles išduoto TIPK leidimo, taršos leidimas turi būti gautas iki 2014 m. lapkričio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka.


Mūsų aplinkosaugos specialistai:

  • Rengia paraiškas Taršos leidimams gauti ar pakeisti, derina atsakingoje institucijose.

  • Kartu su paraiška Taršos leidimui gauti, parengia dokumentus, kuriuos būtina pateikti - Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus; Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus; Aplinkos monitoringo programas ir kt.

  • Atstovauja įmonės interesams Aplinkos ministerijos ir kitose valstybės institucijose.

  • Konsultuoja paraiškų Taršos leidimams gauti rengimo klausimais.

  • Dirbame visuose regionuose, turime sukaupę ilgametę patirtį rengiant aplinkosauginę dokumentaciją atliekų, nuotekų tvarkymo, pramonės įmonėms, gyvulininkystės ir paukštininkystės fermoms ir kt.

 

Paraiskos tarsos leidimams

 

Reikalinga pagalba rengiant paraišką Taršos leidimui gauti?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.