APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikia leidimo

Suvestinė redakcija nuo 2023-04-07

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedas

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA LEIDIMO

1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES NUOTEKŲ TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buitinių, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus);

1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles);

1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha;

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, išskyrus buitines,  kuriose, nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito, prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“  (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), 2 priedo A dalyje nurodytą ribinės koncentracijos į gamtinę aplinką vertę ir (ar) kuriose prioritetinių pavojingų medžiagų koncentracija yra didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytą aplinkos kokybės standartą, išreikštą kaip didžiausia leidžiama koncentracija (toliau – DLK-AKS), vidaus paviršiniams vandenims, o kai medžiagai DLK-AKS nenustatytas, – aplinkos kokybės standartą, išreikštą kaip metinė vidutinė vertė, vidaus paviršiniams vandenims;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-108, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08299

1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas;

1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m3 per parą ir daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš žuvininkystės tvenkinių.

 

2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMUI

 

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį;

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuris patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (toliau – LAND 43-2013), taikymo sritį ir:

2.2.1. vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 20 MW arba didesnė, bet nesiekia 50 MW;

2.2.2. vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas;

2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus:

2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių;

2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW ir kurie patenka į LAND 43-2013 taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius;

2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW;

2.3.4. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie:

2.3.4.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba;

2.3.4.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.

2.4. vykdoma ūkinė veikla:

2.4.1. medienos plokščių (orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušo plokščių) gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 60 m3 per parą, bet ne didesnis kaip 600 m3 per parą;

2.4.2. popieriaus ir (ar) kartono gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.3. pirminis pluošto ir (ar) tekstilės apdorojimas ir (ar) dažymas, kai apdorojimo ir (ar) dažymo pajėgumas ne mažesnis kaip 1 tona per parą, bet ne didesnis kaip 10 tonų per parą;

2.4.4. kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas ne mažesnis kaip 1,2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 12 tonų pagamintos produkcijos per parą;

2.4.5. cemento klinkerio gamyba, kai rotacinių krosnių pajėgumas ne mažesnis kaip 50 tonų per parą, bet ne didesnis kaip 500 tonų per parą, arba kitų krosnių pajėgumas ne mažesnis kaip 5 tonos per parą, bet  ne didesnis kaip 50 tonų per parą;

2.4.6. kalkių gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 5 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 50 tonų per parą;

2.4.7. stiklo gamyba, kai stiklo lydymo pajėgumas ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.8. keraminių gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 7,5 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 75 tonos per parą;

2.4.9. ketaus arba plieno gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 0,25 tonos per valandą, bet ne didesnis kaip 2,5 tonos per valandą;

2.4.10. juodųjų metalų liejimas, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.11. spalvotųjų metalų lydymas ir liejimas, kai švino ir (ar) kadmio lydymo pajėgumas ne mažesnis kaip 0,4 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 4 tonos per parą, arba kitų metalų – ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.12. gyvulių skerdenų ir gyvūninių atliekų deginimas, kai deginimo pajėgumas ne mažesnis kaip 5 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 50 tonų per parą;

2.4.13. medienos ir medienos produktų pjaustymas, smulkinimas, malimas, šlifavimas, obliavimas, kai apdirbimo pajėgumas didesnis kaip 10 000 m3 per metus, ar cheminis apdorojimas, kai chemiškai apdorojama daugiau 1000 m3 per metus;

2.4.14. asfalto ir (ar) kelio dangos, ir (ar) stogo dangos (čerpių, ruberoidų, klijavimo mastikos) medžiagų gamyba iš bitumo, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 1 tona per parą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-96, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06358

2.5. deginamas kūrenamasis (sunkusis) mazutas, kuriame sieros pagal masę daugiau kaip 1 proc.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-96, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06358

 

3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI IR ŠALINTI)

 

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;

3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį;

3.3. kasybos pramonės atliekoms laikyti kasybos pramonės atliekų įrenginiuose.

 

4. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMUI

 

Išgaunama ar planuojama išgauti 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjų sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW).

 

5. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES KLIMATO KAITOS VALDYMUI

 

Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).

 

6. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES LAIVŲ PERDIRBIMUI

Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte.

 

Reikalinga pagalba rengiant paraišką Taršos leidimui gauti?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.