APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Leidimai ENTP tvarkymo veiklai

Įmonės, užsiimančios eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP) tvarkymo (ardymo) veikla privalo atitikti specialius reikalavimus ir turėti TIPK leidimą bei pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.

ENTP tvarkymo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 patvirtintos „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės“ (Žin. 2004, Nr. 50-1676 ir vėlesni pakeitimai). Įmonė, užsiimanti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu, be šių Taisyklių turi laikytis visų atliekų tvarkytojams taikomų reikalavimų bei kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų.

Reikalavimai ENTP tvarkymo vietoms

Pagal ENTP tvarkymo taisykles, eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. ENTP surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo (įskaitant laikiną laikymą) zona, turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo. Jei ENTP laikomos lauke, tuomet turi būti įrengta paviršinių nuotekų tvarkymo sistema. Patalpos taip pat turi atitikti kitus ENTP tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Aplinkosauginiai dokumentai ir leidimai ENTP tvarkymo veiklai

Įmonė vykdanti ENTP tvarkymo veklą privalo turėti šiuos dokumentus:

  • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) arba Taršos leidimą.
  • Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.
  • Jeigu taikoma, turi būti atlikta Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos procedūra.

Mūsų aplinkosaugos specialistai:

Parengia visus aplinkosauginius dokumentus reikalingus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo veiklai:

  • paraišką TIPK arba Taršos leidimui gauti (kartu su Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniu reglamentu; Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu);

  • paraišką Pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti;

  • atlieka poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atranką.


 

Reikalingas leidimas ENTP tvarkymo veiklai?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.