APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Techninio projekto Aplinkos apsaugos dalies rengimas


Pagal Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintą tvarką, viena iš Techninio projekto sudedamųjų dalių yra skirta poveikio aplinkai įvertinimui ir visuomenės saugai.

Techniniame projekte turi būti (pagal STR1.04.04:2017 8 priedo 5.3.24 punktą):

  • duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą (įvertinami tik tie aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais;
  • pateikiami motyvai, kodėl nebuvo vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams;
  • informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiant skaičiavimo duomenis);
  • informacija planuojamą atliekų susidarymą;
  • informacija apie aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą;
  • planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšis;
  • informacija apie aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenys;
  • informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas.

Pagal pagal STR1.04.04:2017 8 priedo 5.3.25 punktą turi būti pateikti:

  • duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos pagrindžiantys skaičiavimai.

Pagal nustatytus reikalavimus parengiame techninio projekto dalį skirtą aplinkos apsaugai ir visuomenės saugai. Atliekame skleidžiamo triukšmo modeliavimą, išmetamų oro teršalų, kvapų sklaidos modeliavimą.

 

tp-aa