APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Apie mus

APLINKOS VADYBA aplinkosaugos konsultacijų srityje dirba nuo 2005 metų. Mūsų įmonėje dirba specialistai turintys didelę patirtį projektavimo, gamybos, konsultacijų srityje. Įgyvendindami projektus, bendradarbiaujame su įvairių sričių mokslininkais ir ekspertais, kitomis įmonėmis. Dirbdami siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo, ieškome geriausių ir efektyviausių sprendimų, kurie darytų mažiausią įtaką aplinkai ir būtų ekonomiškai naudingi įmonei. Mūsų tikslas tapti ilgalaikiu Jūsų patarėju aplinkos apsaugos srityje.

Mūsų įmonė rengia paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK), Taršos leidimams gauti, atlieka Poveikio aplinkai vertinimą (PAV), Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV). APLINKOS VADYBA turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją suteikiančia teisę atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV) skirtą sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymui ir tikslinimui. Specializuotomis kompiuterinėmis programomis atliekame skleidžiamo triukšmo sklaidos modeliavimą ir vertinimą, modeliuojame oro teršalų ir kvapų sklaidą, atliekame poveikio aplinkos orui vertinimą. Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams bei importuotojams teikiame REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo pagalbą, rengiame, verčiame  Saugos duomenų lapus (SDL), atliekame cheminių medžiagų REACH registraciją.

Ypatingai svarbu į aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos aspektus atkreipti dėmesį kuo ankstesnėje stadijoje. Prieš pradedant projektavimo darbus ar projektavimo metu būtina atlikti planuojamos veiklos poveikio aplinkai įvertinimą, nustatant galimą tiesioginį, netiesioginį, kaupiamąjį poveikį, atliekant išmetamų oro teršalų, keliamo triukšmo sklaidos modeliavimą ir kt. Žinant galimą poveikį, jau projektavimo metu galima priimti sprendimus, kurie tą poveikį sumažintų ar eliminuotų. Tokiu būdu jau pačioje ankstyviausioje projektavimo stadijoje užtikrinamas aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų įvykdymas ir įgyvendinus projektą išvengiama papildomų darbų ir pakeitimų.

Jei numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos įstatymo 1 ar 2 priedą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Jei planuojamai veiklai nustatoma Sanitarinės apsaugos zona (SAZ), esant poreikiui jas būtina tikslinti. Prieš pradedant vykdyti veiklą, nurodytą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede, būtina gauti TIPK ar Taršos leidimus.

Dirbame visoje Lietuvoje, turime sukaupę ilgametę patirtį rengiant aplinkosauginę dokumentaciją pramonės, maisto gamybos, atliekų, nuotekų tvarkymo įmonėms, gyvulininkystės ir paukštininkystės fermoms, energetikos, infrastruktūros objektams ir kt.

Mūsų tikslas - padėti įmonėms efektyviai valdyti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos sritį nuo pat veiklos pradžios.

 

juosta2