APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimas

Atliekame oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimą, apskaičiuojame teršalų ir kvapų emisijas, parengiame poveikio aplinkos orui ataskaitas.

Jo metu įvertinami oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai, vietovės foninio užterštumo duomenys, gretimybėse esantys ar planuojami kiti oro taršos šaltiniai. Skaičiavimuose naudojami vietovės kiekvienos metų valandos meteorologiniai duomenys - aplinkos oro temperatūra (oC), vėjo greitis (m/s) ir kryptis (laipsniai), debesuotumas (balai ir oktanai), santykinė oro drėgmė (%), atmosferos slėgis (hPa) ir kritulių kiekis (mm).

Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliekamas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View”, „AERMOD“ matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ „AERMOD“ modelis yra rekomenduojamas oro teršalų sklaidai modeliuoti.

Oro taršos modeliavimo metu suskaičiuotos teršalų koncentracijos lyginamos su nustatytomis aplinkos oro užterštumo normomis.

Aplinkos oro užterštumo normos nustatytos šiuose teisės aktuose:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 ir vėlesni pakeitimai).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3185 ir vėlesni pakeitimai).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-153/V-246 "Dėl aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 41-1486).

 

Norint įvertinti iš ūkinės veiklos sklindantį kvapą, atliekamas kvapo sklaidos modeliavimas. Jo metu įvertinama koks kvapo stiprumas bus už ūkinės veiklos teritorijos. Kvapo sklaidos modeliavimo metu apskaičiuota kvapo koncentracija lyginama su leistina kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore.

Kvapo koncentracijos ribinė vertė nustatyta šiame teisės akte:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 120-6148 ir vėlesni pakeitimai).

 

Oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimų dažniausiai reikia pramonės, maisto gamybos įmonėms, šiluminėms katilinėms, fermoms, kiaulininkystės, paukštininkystės kompleksams, automobilių stovėjimo aikštelėms, keliams, atliekų tvarkymo įrenginiams ir kt.


Mūsų visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos specialistai:

Atlieka oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimus, parengia ataskaitas, oro teršalų sklaidos žemėlapius.

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos UAB „Aplinkos vadyba“ yra išdavusi LICENCIJĄ Nr. VSL 358 suteikiančia teisę atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

sklaida
 

Reikalingas oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.