APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Saugos duomenų lapų rengimas

8_sdlKad visi cheminių medžiagų - atskirų, esančių mišinių ar gaminių sudėtyje - naudotojai turėtų visus duomenis saugiam medžiagų tvarkymui yra rengiami saugos duomenų lapai (SDL).

Saugos duomenų lape turi būti pateikiama išsami informacija apie darbo vietoje naudojamos cheminės medžiagos ar mišinyje esančių cheminių medžiagų kontrolės reguliavimo sistemą. Ir darbdaviams ir darbuotojams šis dokumentas yra informacijos apie pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, pavojingumą aplinkai šaltinis, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl saugos priemonių. Saugos duomenų lapas rengiamas konkrečiam produktui t.y. cheminei medžiagai ar mišiniui. Lietuvoje ir ES valstybėse narėse, kuriose tiesiogiai taikomas REACH reglamentas (ir kitose REACH reglamentą priėmusiose šalyse), naudojamo saugos duomenų lapo formatas ir turinys apibrėžiami REACH reglamento II priede, kuris patvirtintas  Reglamentu (ES) Nr.2020/878.

Kas turi turėti ir pateikti saugos duomenų lapus

Medžiagos ar mišinio tiekėjas privalo pateikti SDL:

 • kai cheminė medžiaga ar mišinys klasifikuojama kaip pavojinga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP);
 • kai medžiaga yra atspari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priede nustatytus kriterijus;
 • kai cheminė medžiaga yra įtraukta į autorizuotinų cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą.

Taip pat tiekėjas gavėjo (pirkėjo) prašymu turi pateikti SDL, kai mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas, tačiau jo sudėtyje yra:

 • bent viena žmonių sveikatai ar aplinkai pavojinga cheminė medžiaga, kurios koncentracija ne dujiniame mišinyje yra lygi arba didesnė nei 1 proc. masės, o dujiniame mišinyje — lygi arba didesnė nei 0,2 proc. tūrio;
 • bent viena cheminė medžiaga, kuri yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priede išdėstytus kriterijus, ir kurios koncentracija ne dujiniame mišinyje yra lygi arba didesnė nei 0,1 proc. masės;
 • kai cheminė medžiaga yra įtraukta į autorizuotinų cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą, ir kurios koncentracija ne dujiniame mišinyje yra lygi arba didesnė nei 0,1 proc. masės;
 • cheminė medžiaga, kuriai ES (ir Lietuvoje) yra nustatyta ribinė poveikio darbo aplinkoje vertė.
SDL privalo būti pateiktas produktui kuris pagal CLP reglamento I priedo 1.3 pastraipos nuostatas leidžiami nukrypimai nuo ženklinimo reikalavimų pvz., dujų balionai skirti propanui, butanui ar suskystintoms naftos dujoms.

Dažnai cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai ir tiekėjai saugos duomenų lapus parengia ir pateikia net jei jiems netaikomi aukščiau nurodyti reikalavimai dėl SDL rengimo. Tokiu būdu išvengiama papildomo įrodinėjimo ir klausimų, kuriais siekiama pagrįsti ir įsitikinti, kad produktui SDL nereikalingas.

Kada pateikiamas saugos duomenų lapas

REACH 31 straipsnio 8 dalyje nurodoma: „Saugos duomenų lapas pateikiamas nemokamai raštu ar elektroniniu būdu ne vėliau kaip tą dieną, kurią cheminė medžiaga ar mišinys pateikti pirmą kartą.“

Saugos duomenų lapą galima pateikti popieriniame variante, pavyzdžiui, siunčiant laišką, kartu su produkcija, arba siunčiant faksą arba elektroniniu būdu, pavyzdžiui, elektroniniu paštu.

Tačiau Europos cheminių medžiagų agentūra nurodo, kad šiame kontekste žodį „pateikiamas“ reikia suprasti kaip neabejotiną tiekėjo pareigą faktiškai pateikti saugos duomenų lapą (ir visus privalomus jo atnaujinimus), o ne pasyviai pasirūpinti prieiga, pavyzdžiui internete, ar pristatyti jį gavėjui paprašius. Pavyzdžiui, vien paskelbus saugos duomenų lapo (arba jo atnaujinimo) kopiją tinklavietėje, reikalavimas jį pateikti nelaikomas tinkamai įvykdytu.

Kai saugos duomenų lapas pateikiamas pirmą kartą pristatant cheminę medžiagą arba mišinį tam tikram gavėjui, kitos saugos duomenų lapo kopijos tam pačiam gavėjui pristatyti nereikia, jei saugos duomenų lapas nebuvo pakeistas.

SDL pateikiamas oficialia valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga ar mišinys tiekiami rinkai, kalba. Saugos duomenų lapas pateikiamas nemokamai rašytiniu ar elektroniniu būdu.

Kada atnaujinamas saugos duomenų lapas

Cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjai nedelsdami atnaujina saugos duomenų lapą tokiais atvejais:

 • nedelsiant po to, kai sužinoma nauja informacija, kuri gali turėti įtakos rizikos valdymo priemonėms, arba nauja informacija apie pavojus;
 • jei buvo suteikta autorizacija arba atsisakyta ją suteikti;
 • jei buvo nustatyti apribojimai.

Nauja SDL versija, pažymėta "Peržiūrėta: (data)", rašytinė ar elektroniniu būdu pateikiama nemokamai visiems ankstesniems gavėjams, kuriems cheminė medžiaga ar mišinys buvo tiekiami pastaruosius 12 mėnesių. Po medžiagos registracijos atliekant naujinimus pateikiamas registracijos numeris ir jei reikalinga, poveikio scenarijus.

Jei pagal REACH reglamentą įmonė užregistravo daugiau nei 10 t cheminės medžiagos, prie saugos duomenų lapo turi būti rengiamas poveikio scenarijus. Toks saugos duomenų lapas vadinamas išplėstiniu saugos duomenų lapu.

Dėmesio!

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visi saugos duomenų lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus.


Saugos duomenų lapo struktūra (turinys)

Saugos duomenų lapų turinys (struktūra) nustatytas REACH reglamento 31.6 straipsnyje. Jame nurodyta kokie turi būti saugos duomenų lapo skirsniai ir poskirsniai. Saugos duomenų lapą turi sudaryti 16 skirsnių, kiekviename skirsnyje turi būti nurodytos paantraštės (išskyrus 3 skirsnį, kuriame pakanka pateikti tik 3.1 ar 3.2 paantraštes (poskirsnius) pagal poreikį – atitinkamai cheminei medžiagai arba mišiniui). Rengiant saugos duomenų lapą, privaloma užpildyti visus skirsnius ir poskirsnius įrašant visą reikalingą informaciją, kaip nurodyta REACH reglamento II priede (ar Reglamento (ES) Nr. 2020/878 priede).

Čia pateikiama Saugos duomenų lapo struktūra (turinys).

Mūsų cheminių medžiagų ekspertai:

 • Rengia ir atnaujina cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapus pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus.

 • Verčia saugos duomenų lapus iš anglų kalbos. Vertimą atlieka cheminių medžiagų specialistas, dokumente naudojamos frazės ir terminai atitiks teisės aktų reikalavimus. Verčiant SDL'us jie papildomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus būtina informacija.

 • Po medžiagos registracijos parengia išplėstinius saugos duomenų lapus.