APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Saugos duomenų lapo (SDL) struktūra

Saugos duomenų lape turi būti šios 16 antraščių pagal 31 straipsnio 6 dalį ir turi būti išvardytos paantraštės, išskyrus 3 skirsnį, kuriame pakanka pateikti tik 3.1 ar 3.2 paantraštes, jei reikia:

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.4. Pagalbos telefono numeris

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.2. Ženklinimo elementai

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

3.2. Mišiniai

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3. Patarimai gaisrininkams

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9.2. Kita informacija

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

10.2. Cheminis stabilumas

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

10.4. Vengtinos sąlygos

10.5. Nesuderinamos medžiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

12.4. Judumas dirvožemyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė

14.5. Pavojus aplinkai

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.2. Cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija