APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

CLP reglamentas

clp_reglamentasKas tai yra CLP reglamentas?

CLP – tai Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, reglamentuojantis cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą. Jis įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir taikomas visoje Europos Sąjungoje.

Santrumpa CLP reiškia cheminių medžiagų: klasifikaciją - Classification; ženlinimą - Labelling; pakavimą - Packaging.

Šiuo reglamentu Jungtinių Tautų pasauliniu mastu suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) klasifikavimo kriterijai perkeliami į ES teisę. CLP reglamentas laipsniškai pakeis Pavojingų cheminių medžiagų direktyvą (DSD) ir Pavojingų preparatų direktyvą (DPD).

CLP reglamente nustatyta, kad nuo 2010 m. gruodžio 1 d. visos cheminės medžiagos turi būti klasifikuojamos ir ženklinamos pagal CLP kriterijus, o mišiniai turi būti klasifikuojami ir ženklinami pagal CLP kriterijus nuo 2015 m. birželio mėn. 1 d.

Kam taikomas CLP reglamentas?

CLP reglamentas yra aktualus cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjams:

  • cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams;
  • mišinių importuotojams;
  • tolesniems cheminių medžiagų ir mišinių naudotojams (įskaitant receptūrų ruošėjus);
  • cheminių medžiagų ir mišinių platintojams, įskaitant mažmenininkus.

Šie tiekėjai, prieš patiekdami savo chemines medžiagas ir mišinius ES rinkai privalo juos paženklinti ir supakuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (toliau – CLP reglamento arba CLP) reikalavimus.

Kokios pareigos kyla cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams ir importuotojams pagal CLP reglamentą?

Ženklinimas

Visos rinkai skirtos cheminės medžiagos ir mišiniai turi būti tiekiami supakuoti ir paženklinti etiketėmis su būtina informacija. Pakuotėje esanti cheminė medžiaga arba mišinys turi būti ženklinamas pagal CLP taisykles, jeigu:

  • cheminė medžiaga arba mišinys yra klasifikuojamas kaip pavojingas;
  • mišinys, net jeigu jis neklasifikuojamas kaip pavojingas, yra paminėtas CLP II priedo 2 dalyje. Šiuo atveju turi būti panaudoti papildomi etiketės elementai.
  • mišinio sudėtyje yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos ir jų kiekis viršija tam tikrą ribinę vertę.

Be to, pagal CLP taisykles turi būti paženklinti sprogieji gaminiai, atitinkantys CLP I priedo 2.1 dalyje aprašytus kriterijus.

Cheminės medžiagos turi būti klasifikuojamos ir ženklinamos pagal CLP reglamento kriterijus nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

Mišiniai turi būti klasifikuojami ir ženklinami pagal CLP reglamento kriterijus nuo 2015 m. birželio mėn. 1 d.

Cheminės medžiagos etiketėje pateikiama:

cheminės medžiagos pavadinimas ir produkto identifikatorius;

tiekėjo vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas ir telefono numeris;

pakuotėje esančių cheminių medžiagų kiekis;

pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės.

Naujas, CLP reglamente patvirtintas pavojaus piktogramas, signalinius žodžius ir atsargumo frazes galite rasti čia:

CLP reglamente patvirtintos pavojaus piktogramos

CLP reglamente patvirtintos pavojingumo frazės

CLP reglamente patvirtintos atsargumo frazės

CLP reglamente patvirtinta papildoma informacija apie pavojų

 

Pranešimas į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių

Jeigu pavojingą cheminę medžiagą gaminate ar importuojate ir tiekiate ją rinkai, apie jos klasifikavimą ir ženklinimą per vieną mėnesį turite pranešti ECHA. Importuotojams vienas mėnuo skaičiuojamas nuo tos dienos, kai cheminė medžiaga, atskira ar esanti mišinio sudėtyje, fiziškai įvežama į ES.


Mūsų cheminių medžiagų ekspertai:

  • Parengia pranešimą apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą ir pateikia jį klasifikavimo ir ženklinimo inventorių.

  • Rengia saugos duomenų lapus (SDL) pagal CLP ir REACH reglamentų reikalavimus.

  • Rengia cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo informaciją.

 

Reikalinga CLP reglamento įgyvendinimo pagalba?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.