APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Nuorodos

Valstybinės institucijos

Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Aplinkos projektų valdymo agentūra
Valstybinė mokesčių inspekcija
Lietuvos Respublikos Seimas

Teisės aktai

Taršos integruota prevencija

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 77-3901)
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2014-03-12, Nr. 2982)
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-630 „Dėl Ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 181-6714)
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-526 „Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 108-4446).
 

Atliekų tvarkymas, atliekų ir aplinkos taršos apskaita

 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
 2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin. 2001, Nr: 85-2968);
 3. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (OL 039, 16/02/1993 p. 0001 - 0002).
 4. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 190 L 2006, p. 1);
 5. 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 316 L 2007, p. 6);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065)
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503)
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65- 2310)
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 17-620)
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552)
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „ Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo “(Žin., 2003, Nr.42-1958)
 12. Lietuvos Respublikos apl inkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“ (Žin., 2007, Nr. 7-291);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599)
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-617 „Dėl ataskaitų apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 1991/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin.,2007, Nr. 4-1772010, Nr. 59-2931);
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-37 „Dėl informacijos apie nuotekų tvarkymą rinkimo ir pateikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2006, Nr. 12-433);
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-721 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-699)
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-409 „Dėl ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2004, Nr. 125- 4517)
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168)
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213)
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598)
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-12)
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676)
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4469)
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1346)
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809)
 26. Lietuvos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499)
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m birželio 27 d. įsakymas Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3500)
 28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4465)
 

Poveikio aplinkai vertinimas

 1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965)
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1956);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882)
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-225)
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129)
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr: 93-3472)
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1971);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“ ( Informaciniai pranešimai,2003-07-19, Nr. 54-510);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-647 „Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6808);
 10. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768).
 

Aplinkos monitoringas

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824);
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 34-1603);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 160 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1514);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.130-4680)
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 113-4831)
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo”(Žin., 2004, Nr. 10-290);
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 123/43 „Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos” (Žin., 2000, Nr. 30-842)
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 222 „Dėl Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1910);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 104 „Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 27-746)
 

Oro kokybės vertinimas

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813);
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2006, Nr. 71-2647);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3828)
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1281);
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo (Žin., 2001, Nr. 106-3827)
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-153/V-246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 41-1486);
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-265/V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.74-2688)
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin. 2000, Nr.100-3185)
 

Vandens telkinių apsauga ir valdymas

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75);
 2. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615);
 3. Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2731);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1098 „Dėl Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Nemuno upių baseinų rajone pasiekti programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4756);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1616 "Dėl Dauguvos upių baseino rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Dauguvos upių baseino rajone pasiekti programos patvirtinimo"
  (Žin., 2010, Nr. 136-6938);
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1617 "Dėl Ventos upių baseino rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Ventos upių baseino rajone pasiekti programos patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 136-6939);
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1618 "Dėl Lielupės upių baseino rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Lielupės upių baseino rajone pasiekti programos patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 136-6940);
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 266 „Dėl Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo tarybų sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 35-1142) ;
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 137-4995);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo tarybų personalinių sudėčių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2613);
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 457 „Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 92-4179);
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4467);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajono apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4468);
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 591 „Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5170);
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl Duomenų apie upių baseinų rajone esančius saugomus plotus rinkimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 69-3152);
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl Informacijos apie žuvims gyventi tinkamų vandens telkinių kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 68-2376);
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 685 „Dėl informacijos apie vandens apsaugą ir valdymą surinkimo iš valstybės bei savivaldybių institucijų, kitų viešųjų juridinių asmenų ir ataskaitų Europos Bendrijų komisijai rengimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-191);
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“ (Žin.,2002, Nr. 81-3509);
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo, Paviršinių vandens telkinių kokybės elementų etaloninių sąlygų rodiklių aprašo ir Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2481);
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., Nr. 47-1814);
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl Informacijos apie žuvims gyventi tinkamų vandens telkinių kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 68-2376);
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 462 „Dėl Informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 68-2378);
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-159);
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3508);
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. D1-197 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1812);
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 72-3680);
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. D1-52 „Dėl Jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės užtikrinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 52-1742);
 28. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 33 „Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės LAND 2-95“ (Žin., 1997, Nr. 70-1790);
 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 55 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 58-2073);
 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 98-4394);
 31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 7-295);
 32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-425).
 

Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75);
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
 3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (Žin.,TAR, 2015-07-10, Nr. 11216).
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 70-2654)
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 661 „Dėl privalomojo nurodymo ir nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą blankų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 21-906)
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 118 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 111-4957)
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2818)
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 418 „Dėl Aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3704)
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 571 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių skiriamųjų ženklų ir jų aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 111-4961)
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 586 „Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 122-5542)
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 717 „Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-192)
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ (Žin., 2004, Nr. 12-354)
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. D1-544 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 157-5736)
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. D1-559 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 161-5887)
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6455)
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-69 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-705)
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-715 „Dėl Aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais įtariamų asmenų vidaus vandenų transporto priemonių stabdymo bei patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 3-101)
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. D1-137 „Dėl laivo patikrinimo akto, sprendimo sulaikyti laivą ir nutarimo panaikinti sprendimą sulaikyti laivą formų tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 34-1235)
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 80-3671)
 

Cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymas

Cheminės medžiagos ir mišiniai, bendroji tvarka

•    EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006, 2006 m. gruodžio 18 d., DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1—850)- pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.


•    LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS (Žin., 2000, Nr. 36-987)

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 m. gegužės 19 d. NUTARIMAS Nr. 557 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 "Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo" pakeitimo”. (Žin., 2007, Nr. 78-3135)

•    DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PROFESIONALIAI NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLIMESNIO PASISKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462 (Žin., 2006, Nr. 111-4249)

•    CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ, KURIŲ PAVOJUS ŽMONIŲ SVEIKATAI AR APLINKAI ĮRODYTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR PATVIRTINTAS TARPTAUTINE PRAKTIKA, KURIŲ NAUDOJIMAS IR TIEKIMAS į LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKĄ YRA UŽDRAUSTAS AR APRIBOTAS, IŠĖMIMO IŠ APYVARTOS TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-10-31 įsakymu Nr. 529 (Žin., 2002, Nr. 109-4832)

•    CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-02 įsakymu Nr. D1-360 (Žin., 2008, Nr. 77-3049)

 

Eksportas ir importas

•    2006 m. gruodžio 18 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1907/2006 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1—850)

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ROTERDAMO KONVENCIJOS DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE, RATIFIKAVIMO (Žin., 2004, Nr. 42-1368)

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 m. spalio 9 d. ĮSAKYMAS Nr. D1-602 DĖL LIETUVOS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO Nr. D1-154 „DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ EKSPORTO IR IMPORTO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Žin., 2009, Nr. 123-5304)

•    ROTERDAMO KONVENCIJA DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE (Žin., 2004, Nr. 42-1371)

 

Nuodingosios medžiagos

•    LIETUVOS RESPUBLIKOS NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS (Žin., 2001, Nr. 64-2330)

•    NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ PAGAL JŲ TOKSIŠKUMĄ SĄRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005 Nr. 3-47)

•    INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ŽMONIŲ APSINUODIJIMAIS IR JŲ SPECIFINE PROFILAKTIKA, KAUPIMO IR TEIKIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-10-08 įsakymu Nr. V-597 (Žin., 2003, Nr. 99-4459)

•    LEIDIMŲ ĮSIGYTI, PARDUOTI AR KITAIP PERLEISTI NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-06-26 įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 70-2932)

•    NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI EKSPERTIZĖS BŪTINO ATLIKIMO ATVEJAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-18 nutarimu Nr. 371 (Žin., 2002, Nr. 30-1081)

•    NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS GAMINANČIŲ, TEIKIANČIŲ RINKAI, ĮSIGYJANČIŲ, LAIKANČIŲ, NAUDOJANČIŲ, TAIP PAT JOMIS PREKIAUJANČIŲ ASMENŲ KOMPETENCIJOS IR KITŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ SAUGAI UŽTIKRINTI, REIKALAVIMAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-18 nutarimu Nr. 372 (Žin., 2002, Nr. 30-1082)

•    NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIŲ TYRIMAMS ATLIKTI ĖMIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 690 (Žin., 2002, Nr. 8-299)
 

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

•    APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMAS NR. 620 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ VEIKLOS RŪŠIŲ ĮRENGINIUOSE, EMISIJOS RIBOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“. (Žin., 2003, Nr. 15-634)

•    APLINKOS IR ŪKIO MINISTRŲ 2005 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMAS NR. D1-379/4-273 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“. (Žin., 2005, Nr. 93-3474)

Direktyvos

•    1999 M. KOVO 11 D. TARYBOS DIREKTYVA 1999/13/EB DĖL TAM TIKRŲ VEIKLOS RŪŠIŲ IR TAM TIKRŲ ĮRENGINIŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS, EMISIJŲ APRIBOJIMO.(OL Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 15 tomas 04 p. 118 - 139)

•    2004 M. BALANDŽIO 21 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/42/EB DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRUOSE DAŽUOSE, LAKUOSE IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTUOSE, IŠMETAMŲ KIEKIŲ RIBOJIMO IR IŠ DALIES KEIČIANTI DIREKTYVĄ 1999/13/EB. (OL Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 15 tomas 08 p. 376 - 385)

 

Ozono sluoksnis

•    EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS DĖL OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ (EB) NR. 1005/2009, 2009 M. RUGSĖJO 16 D.

•    APLINKOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMAS Nr. D1-542 ,,DĖL LAND 50-2011 ,,OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO" (Žin., 2011, Nr. 83-4058)

•    DĖL DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-01-07 įsakymu Nr. D1-12 (Žin., 2010 Nr. 5-200)

 

Cheminių medžiagų ir mišinių valstybinė kontrolė

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
 2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (Žin.,TAR, 2015-07-10, Nr. 11216).