APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Paslaugos

TIPK paraiškų rengimas

Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) tai būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims. Taršos integruota prevencija ir kontrolė reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos.

Daugiau...
 

Paraiškos Taršos leidimams

Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą.

Daugiau...
 

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Planuojant veiklą, būtina numatyti jos poveikį aplinkai. Jei numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos įstatymą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, nustatant ir įvertinant galimą tiesioginį, netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios.

Daugiau...
 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos.

Daugiau...
 

Triukšmo sklaidos modeliavimas

Siekiant įvertinti planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamo triukšmo poveikį aplinkinėms teritorijoms, atliekamas matematinis triukšmo sklaidos skaičiavimas ir modeliavimas. Šių skaičiavimų metu, naudojantis specializuotomis kompiuterinėmis programomis, parengiamas matematinis triukšmo sklaidos aplinkoje modelis ir nustatomas triukšmo lygis aplinkinėse teritorijose.

Daugiau...
 

Oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimas

Atliekame oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimą, apskaičiuojame teršalų ir kvapų emisijas, parengiame poveikio aplinkos orui ataskaitas.

Daugiau...
 

LOJ įrenginių registracija

Rengiame Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registracijos dokumentus ir juos deriname atsakingoje institucijoje, apskaičiuojame į aplinkos orą planuojamų išmesti lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekius.

Daugiau...
 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas tai tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, per kurį rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, konsultuojama, atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir (arba) tvirtinimo.

Daugiau...
 

Leidimai ENTP tvarkymo veiklai

Įmonės, užsiimančios eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP) tvarkymo (ardymo) veikla privalo atitikti specialius reikalavimus ir turėti TIPK leidimą bei pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.

Daugiau...
 

Techninio projekto Aplinkos apsaugos dalies rengimas


Pagal Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintą tvarką, viena iš Techninio projekto sudedamųjų dalių yra skirta poveikio aplinkai įvertinimui ir visuomenės saugai.

Daugiau...
 

Kompleksinis įmonės aplinkos apsaugos srities administravimas

APLINKOS VADYBA sukuria įmonės aplinkos apsaugos srities vadybos sistemą, organizuoja taršos tyrimus, oro taršos šaltinių metinę inventorizaciją. Nuolat seka ir kontroliuoja įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams bei normatyvams.

Daugiau...
 

Tvaraus verslo ataskaitos

Atliekame vertintinimą kokią įtaką įmonės veikla daro aplinkai ir klimatui, rengiame tvaraus verslo ataskaitas.

Daugiau...
 

REACH reglamento įgyvendinimo pagalba

APLINKOS VADYBA teikia pilną paslaugų kompleksą susijusį su cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamento reikalavimus.
Daugiau...
 

Garso klasifikavimo protokolai

Pagal techninio reglamento STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" nuostatas, pastatai turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo.

Daugiau...
 

Pastatų sandarumo testai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimais C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų norminių oro apykaitos verčių:

Daugiau...
 

Biocidų autorizacija

Lietuvos rinkai tiekiami ir šalyje naudojami biocidiniai produktai turi būti autorizuoti.

Daugiau...