APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Planuojant veiklą, būtina numatyti jos poveikį aplinkai. Jei numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos įstatymą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, nustatant ir įvertinant galimą tiesioginį, netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) - tai planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymas, apibūdinimas ir įvertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo metu nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. PAV metu numatomos priemonės kaip sumažinti ūkinės veiklos galimą poveikį aplinkai. Įvertinus šiuos aspektus, nustatoma ar planuojama ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje.

Poveikio aplinkai vertinimo procese dalyvauja ir savo išvadas pateikia PAV subjektai t.y. valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, saugomas teritorijas, taip pat vietos savivaldos institucijos ir visuomenė.

Poveikio aplinkai procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Šio įstatymo 1 priede nurodytos veiklos, kurioms privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas.

2-ajame įstatymo priede pateiktas ūkinių veiklų sąrašas, kurioms būtina atlikti atranką dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo. Atrankos metu nustatoma ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, taip pat užtikrinama, kad veiklos planavimo metu bus numatomos kompleksinės neigiamo poveikio aplinkai prevencijos priemonės.

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ar informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, būtina pateikti išsamius duomenis apie planuojamą veiklą, jos galimą poveikį aplinkai ir gyventojams. Nuo pateiktos informacijos kokybės ir išsamumo priklauso atsakingų institucijų priimami sprendimai, jų trukmė. Rengiant dokumentus papildomai, specializuotomis kompiuterinėmis programomis, atliekame skleidžiamo triukšmo modeliavimą, oro teršalų, kvapų sklaidos modeliavimą.


Mūsų aplinkosaugos specialistai:

  • Rengia planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus: PAV programas, PAV ataskaitas, prižiūri proceso eigą, atstovauja valstybinėse institucijose.

  • Rengia informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV atranka).

  • Rengia dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio NATURA 2000 teritorijoms nustatymo.

  • Atlieka skleidžiamo triukšmo modeliavimą, išmetamų oro teršalų, kvapų sklaidos modeliavimą.

  • Rengia Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus.

 

    pav

 

Reikalingas Poveikio aplinkai vertinimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.