APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

LOJ įrenginių registracija

Rengiame Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registracijos dokumentus ir juos deriname atsakingoje institucijoje, apskaičiuojame į aplinkos orą planuojamų išmesti lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekius.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-1045 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" (TAR, 2017-12-28, Nr. 21396) patvirtino naujos redakcijos Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisykles (toliau - LOJ taisyklės). Šiose LOJ taisyklėse apibrėžti organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai, kurių eksploatavimui nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba taršos leidimo (toliau – Įrenginiai), nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos registruojami ir registracijos duomenys tikslinami pagal LOJ taisyklių reikalavimus.

SVARBU!

Šiame įsakyme nustatyta, kad veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems Įrenginius, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo išduoti tirpiklius naudojančių įrenginių registracijos pažymėjimai, privaloma per vienerius metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos (iki 2018 m. sausio 1 d.) pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) patikslintus Įrenginio registracijos duomenis pagal LOJ taisyklių reikalavimus, o šios pareigos neįvykdžius Įrenginio eksploatavimas turi būti nutrauktas, ir Įrenginys bus išregistruotas.

Įrenginiui įregistruoti veiklos vykdytojas privalo pateikti AAA įrenginio registracijos duomenis, kuriuose turi būti detalus įrenginyje planuojamos vykdyti ir (ar) vykdomos veiklos rūšies (-ių) aprašymas. Taip pat turi būti pateikta užpildyta Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos forma, kurioje nurodoma planuojamų sunaudoti  organinių tirpiklių kiekiai, gryno organinio tirpiklio ar mišinio sudėtinės dalys, jų pavojingumo kategorijos, į aplinkos orą planuojami išmesti lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekiai ir koncentracijos.

Kartu su Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos forma turi būti pateikta atlikto išmetamų LOJ poveikio aplinkos orui įvertinimo duomenys (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai).

Mūsų visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos specialistai:

Rengia Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registracijos dokumentus ir juos derina atsakingoje institucijoje.

Atlieka išmetamų LOJ poveikio aplinkos orui įvertinimą - teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, parengia ataskaitas, oro teršalų sklaidos žemėlapius.

 

Reikalinga organinius tirpiklius (LOJ) naudojančių įrenginių registracija?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.