APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

REACH išimtys

Cheminės medžiagos kurioms REACH reglamentas netaikomas

Radioaktyviosios medžiagos
Radioaktyviosios medžiagos yra medžiagos, kuriose yra vienas ar daugiau radionuklidų, į kurių aktyvumą arba koncentraciją reikia atsižvelgti radiacinės saugos požiūriu. Kitaip tariant, tai tokios medžiagos, kurių spinduliuotė yra tokia stipri, kad nuo jos reikia apsaugoti žmones ir aplinką.
REACH reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Muitinių prižiūrimos cheminės medžiagos
Jeigu ES teritorijoje laikinai sandėliuojamos, gabenamos tranzitu, saugomos laisvojoje zonoje arba laisvuosiuose sandėliuose cheminės medžiagos (atskiros ir esančios preparato ar gaminio sudėtyje) yra tik vežamos tranzitu per ES ir iki išvežimo iš ES jas prižiūri muitinė, joms nėra taikomos REACH reglamento nuostatos.
REACH reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktas.

Gynybos sumetimais naudojamos cheminės medžiagos, kurioms taikomos nacionalinių teisės aktų išimtys
REACH reglamente atskiroms valstybėms narėms leidžiama gynybos sumetimais tam tikroms cheminėms medžiagoms (atskiroms ir esančioms preparato ar gaminio sudėtyje) netaikyti REACH reglamento.
REACH reglamento 2 straipsnio 3 dalis.

Atliekos
Atliekų Direktyvoje 2006/12/EB pateiktas atliekų apibrėžimas taikomas ir REACH reglamentui. Atliekos – tai medžiaga arba daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina atsikratyti arba privalo atsikratyti. Tai gali būti buitinės atliekos (pvz., laikraščiai arba drabužiai, maistas, skardinės arba buteliai) arba profesionalų ar pramonės atliekos (pvz., padangos, šlakas, išmetami langų rėmai).
Svarbu paminėti, kad regeneravus atliekas susidariusiai cheminei medžiagai, preparatui arba gaminiui iš esmės iš naujo taikomos REACH taisyklės, kaip jos būtų taikomos bet kuriai kitai pagamintai, paruoštai arba į ES importuotai cheminei medžiagai, preparatui arba gaminiui. Specialiais atvejais, kai regeneruota cheminė medžiaga yra tokia pati kaip jau įregistruota cheminė medžiaga, gali būti atleidžiama nuo registracijos įsipareigojimo.
REACH reglamento 2 straipsnio 2 dalis.

Neišsiskiriančios tarpinės cheminės medžiagos
Neišsiskirianti tarpinė cheminė medžiaga yra tarpinė medžiaga, kuri sintezės metu nėra tyčia pašalinta iš įrenginio (išskyrus mėginių ėmimą), kuriame vyksta sintezė. Prie tokių įrenginių priskiriama: reakcijos indai, jų papildoma įranga ir bet kokie įrenginiai, per kuriuos pereina cheminė (-ės) medžiaga (-os) nenutrūkstamo proceso arba periodinės gamybos metu, taip pat vamzdynai, skirti cheminėms medžiagoms transportuoti iš vieno indo į kitą ruošiantis kitam reakcijos etapui, tačiau nepriskiriamos talpyklos ar kitokie indai, kuriuose saugoma pagaminta cheminė (-ės) medžiaga (-os).
REACH reglamento 2 straipsnio 1 dalies c punktas, 3 straipsnio 15 dalies a punktas.

Gabenamos cheminės medžiagos
REACH reglamento nuostatos netaikomos pavojingų medžiagų ir pavojingų preparatų sudėtyje esančių pavojingų medžiagų gabenimui geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų, jūrų ar oro transportu.
REACH reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punktas.

Cheminės medžiagos, kurių nereikia registruoti

Reglamentas netaikomas tam tikroms cheminės medžiagoms, kurios yra tinkamai reglamentuojamos kitų teisės aktų (pvz., vaistiniams preparatams), arba kurių keliama rizika yra tokia maža, kad jų nereikia registruoti.

Maisto produktai arba pašarai
Jeigu cheminė medžiaga naudojama maisto produktuose arba pašaruose laikantis Maisto saugos reglamento (EB) Nr. 178/2002 reikalavimų, tokios cheminės medžiagos nereikia registruoti.
Tačiau tos pačios cheminės medžiagos kiekiai gali būti naudojami ne tik maisto produktų ir pašarų sudėtyje, ir tokiems kiekiams išimtis netaikoma. Tik cheminės medžiagos kiekiams, naudojamiems maisto produktų ir pašarų sudėtyje, netaikoma REACH reglamente numatyta registracijos prievolė.
REACH reglamento 2 straipsnio 5 dalies b punktas, 2 straipsnio 6 dalies d punktas.

Vaistiniai preparatai
Jeigu cheminė medžiaga yra naudojama vaistinio preparato, kuriam taikomas:

  • Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą,
  • arba Direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus,
  • arba Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, kurių sudėtyje esančios cheminės medžiagos tokiam naudojimui nereikia registruoti pagal REACH reglamentą.

Tačiau tos pačios cheminės medžiagos kiekiai gali būti naudojami ne tik vaistinių preparatų sudėtyje, ir tokiems kiekiams išimtis netaikoma. Tik cheminės medžiagos kiekiams, naudojamiems vaistinių preparatų sudėtyje, netaikoma REACH reglamente numatyta registracijos prievolė ir autorizacijos reikalavimas.
REACH reglamento 2 straipsnio 5 dalies a punktas, 2 straipsnio 6 dalies a punktas.

Cheminės medžiagos, įtrauktos į REACH reglamento IV priedą
IV priede yra išvardytos cheminės medžiagos apie kurias, manoma, surinkta pakankamai informacijos, kad jas būtų galima laikyti keliančiomis minimalią riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Paprastai šios medžiagos yra natūralios kilmės, o į cheminių medžiagų, kurių nereikia registruoti, sąrašą yra įtrauktas, pavyzdžiui, kukurūzų aliejus ir azotas (N2). Cheminėms medžiagoms, įtrauktoms į IV priedą, netaikomos registracijos nuostatos.
REACH reglamento IV priedas.

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas REACH reglamento V priedas
V priede išvardytos trylika plačių cheminių medžiagų, kurių registracija laikoma netikslinga arba nebūtina, kategorijų. Joms netaikomos registracijos nuostatos.
REACH reglamento V priedas.
REACH reglamento V priedo taikymo rekomendacijos.

Jau įregistruota perdirbta arba regeneruota cheminė medžiaga
REACH reglamente numatyta išimtis, taikoma Bendrijoje regeneruotų cheminių medžiagų registracijai, jeigu yra tenkinama eilė reikalavimų. Perdirbimas yra regeneravimo atmaina, todėl jam ši išimtis irgi taikoma.
ES teisėje šiuo metu „regeneravimas“ apibrėžiamas kaip Atliekų direktyvos 2006/12/EB IIB priede numatytos atliekų panaudojimo operacijos.
Norint pasinaudoti šia išimtimi, būtina parengti išsamią dokumentaciją, kuri patvirtintų, kad tenkinami REACH reglamente numatyti reikalavimai.
REACH reglamento 2 straipsnio 7 dalies d punktas.

Reimportuota cheminė medžiaga
REACH reglamente numatyta prievolė registruoti taikoma cheminės medžiagos – atskiros ar esančios preparato sudėtyje, gamintojams ir importuotojams. Tačiau tais atvejais, kai cheminė medžiaga yra iš pradžių pagaminama ES, vėliau išvežama – pavyzdžiui, siekiant paruošti preparatą – ir tada vėl įvežama į ES – pavyzdžiui, siekiant parduoti arba tolimesniam perdirbimui – gali atsirasti dviguba prievolė registruoti, jeigu tai vyksta toje pačioje tiekimo grandinėje: visų pirma gamintojo prievolė pirminės gamybos etape, o antrą kartą tos pačios tiekimo grandinės reimportuotojo (kuris gali sutapti su pirminiu gamintoju arba ne) prievolė įvežant atgal į Bendriją. Todėl esant tam tikroms sąlygoms cheminės medžiagos, kurios buvo įregistruotos, eksportuotos ir reimportuotos, atleidžiamos nuo registracijos ir vertinimo.
REACH reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktas.

Polimeras
Kadangi rinkoje yra ypatingai daug skirtingų polimerų, o jų molekulės paprastai laikomos nekeliančios didelio susirūpinimo dėl jų didelės molekulinės masės, šiai cheminių medžiagų grupei netaikoma prievolė registruoti. Tačiau polimerų gamintojams ir importuotojams vis tiek gali teikti registruoti monomerus arba kitas chemines medžiagas, naudojamas gaminant polimerus.

Cheminės medžiagos, naudojamos produkto ir proceso technologiniams tyrimams ir plėtrai (PPTTP)
Siekiant stiprinti pramonės inovacijų gebėjimus, vienas iš REACH reglamento tikslų yra skatinti tyrimus ir plėtrą. Cheminių medžiagų, naudojamų produkto ir proceso technologiniam tyrimui ir plėtrai (PPTTP), registruoti nereikia, jeigu apie jas pranešama Agentūrai. Prašydamas taikyti tokią išimtį, pranešėjas Agentūrai turi sumokėti mokestį.

Įregistruotomis laikomos cheminės medžiagos

Tam tikros cheminės medžiagos arba jų naudojimas laikomas įregistruotais, todėl tokio šių cheminių medžiagų naudojimo registruoti nereikės.

Tai taikoma:

Biocidiniuose produktuose esančioms veikliosioms medžiagoms.
Veikliosios medžiagos, skirtos naudoti biocidiniuose produktuose, yra laikomos įregistruotomis kaip biocidinės veikliosios medžiagos ir biocidiniai produktai, kuriems taikoma Direktyva 98/8/EB (Biocidinių produktų direktyva).
Prievolė registruoti netaikoma tik tiems veikliosios medžiagos kiekiams, kurie skirti naudoti biocidiniuose produktuose. Jeigu jie naudojami kitame nebiocidiniame produkte, šie kiekiai turi būti registruojami. Tai reiškia, kad, jeigu gamintojas, kuris cheminę medžiagą gamina tik biocidams, ją patiekia į rinką kitiems tikslams (kuriems netaikoma registracijos išimtis), jis turi parengti išsamią registracijos dokumentaciją

Augalų apsaugos produktuose esančioms veikliosioms medžiagoms.
Veikliosios medžiagos ir sudėtinės medžiagos, skirtos naudoti augalų apsaugos produktuose (pesticiduose), yra laikomos įregistruotos kaip augalų apsaugos produktai, o jų veikliosioms medžiagoms ir sudėtinėms medžiagoms yra taikoma Direktyva 91/414/EEB (Augalų apsaugos produktų direktyva), ir jos iš principo kruopščiai vertinamos pagal jau pateiktą išsamią informaciją prieš pateikiant jas į rinką.
Tačiau tos pačios cheminės medžiagos kiekiai gali būti naudojami ne tik augalų apsaugos produktuose, ir tokiems kiekiams išimtis netaikoma. Prievolė registruoti netaikoma tik tiems veikliosios medžiagos kiekiams, kurie skirti naudoti augalų apsaugos produktuose. Jeigu jie naudojami kitame produkte, šie kiekiai turi būti registruojami.

Cheminėms medžiagoms, apie kurias jau buvo pranešta pagal Direktyvą 67/548/EEB (NONS).
Direktyva 67/548/EEB buvo įvestas reikalavimas pranešti apie vadinamąsias naujas chemines medžiagas, t. y. chemines medžiagas, neįtrauktas į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS). Iš esmės į EINECS sąrašą įtrauktos visos cheminės medžiagos, Bendrijos rinkoje buvusios iki 1981 m. rugsėjo 18 d.

 

Reikalinga REACH reglamento įgyvendinimo pagalba?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.