APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Rekomendacijos importuotojams dėl REACH reglamento įgyvendinimo

importuotojamsImportas – fizinis cheminės medžiagos įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją. Atsižvelgiant į „tiekimo rinkai“ teisinį apibrėžimą, importas laikomas tiekimu rinkai.

Importo atveju už cheminių medžiagų registraciją atsako ES įsisteigęs juridinis subjektas, kuris yra atsakingas už importą. „Bendrijai nepriklausantis gamintojas“ arba tiekėjas, kuris cheminę medžiagą arba mišinį eksportuoja į ES neturi jokių įsipareigojimų pagal REACH reglamentą. Jeigu buvo paskirtas „Vienintelis atstovas“, jis ir atsako už registraciją

Jei importuojate chemines medžiagas ar cheminių medžiagų mišinius į ES, Jūsų įmonė turi du pasirinkimus kaip įgyvendinti REACH reglamento reikalavimus, t.y. atlikti importuojamų cheminių medžiagų registraciją arba importuoti jau užregistruotas chemines medžiagas. Toliau pateikiame keletą patarimų, kurie padės Jums laikytis REACH reglamento reikalavimų:

1. Gaukite iš gamintojo paskirto „Vienintelio atstovo“ patvirtinimą, kad Jūsų importuojama medžiaga yra užregistruota.

Į Europos Bendriją importuojant daugiau kaip 1 toną cheminės medžiagos - atskiros arba esančios vieno ar kelių mišinių sudėtyje, būtina turėti patvirtinimą, kad šios medžiagos yra registruotos, išskyrus atvejus, kai REACH reglamente numatyta kitaip.

Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojas“ gali paskirti „Vienintelį atstovą“, įsikūrusį ES, į Bendriją importuojamai cheminei medžiagai įregistruoti. Tai atleidžia tos pačios tiekimo grandinės ES importuotojus nuo registracijos įsipareigojimų, kadangi jie laikomi tolesniais naudotojais. „Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojas“ turi informuoti visus tos pačios tiekimo grandinės ES importuotojus apie tai, kad jis paskyrė vienintelį atstovą registracijai atlikti ir atleidžia importuotojus nuo jų registracijos įsipareigojimų. „Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojas“ vienai cheminei medžiagai gali paskirti tik vieną „Vienintelį atstovą“.

Importuotojui rekomenduojama gauti rašytinį „Vienintelio atstovo“ patvirtinimą, kad jo importuojamas kiekis tonomis tikrai nurodytas „Vienintelio atstovo“ pateiktoje registracijos dokumentacijoje. Taip importuotojas turės kontaktinį asmenį ir aiškią dokumentaciją, kad importas iš tikrųjų nurodytas vienintelio atstovo registracijos dokumentuose, kitaip jis išlieka atsakingas už importą. Priežiūros institucijai pareikalavus importuotojas privalo šiuos dokumentus jai pateikti.

Rekomendacijos mišinio importuotojams

Importuotojas privalo registruoti importuojamų mišinių sudėtyje esančias chemines medžiagas. Todėl jis turi žinoti importuojamų mišinių sudedamųjų dalių tapatybę ir koncentraciją, nebent „Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojas“ paskiria vienintelį atstovą, kuris registraciją atlieka už importuotojus. Tokiu atveju „Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojas“ informuoja importuotojus apie tai, kad yra paskirtas vienintelis atstovas. Jeigu „Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojas“ skirtingoms cheminės medžiagoms, esančioms mišinio sudėtyje, paskiria atskirus vienintelius atstovus arba paskiria vienintelius atstovus tik kai kurioms cheminės medžiagoms, esančioms mišinio sudėtyje, apie tai aiškiai pranešama importuotojui, kad šis žinotų, nuo kurių įsipareigojimų yra atleidžiamas. Bet kuriuo atveju mišinio importuotojas ir atitinkamas vienintelis atstovas arba atstovai turi turėti dokumentus, įrodančius, kad „Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojo“ vienintelio atstovo arba atstovų registracijos dokumentacija arba paties importuotojo registracijos dokumentacija apima konkrečios cheminės medžiagos kiekį, esantį importuojamo mišinio arba mišinių sudėtyje.

2. Jei „Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojas“ nėra paskyręs „Vienintelio atstovo“ už registraciją lieka atsakingas importuotojas.

Tokiu atveju Importuotojas privalo užregistruoti cheminę medžiagą, kuriai taikomi REACH registracijos reikalavimai.

Šiuo metu galimi du registracijos būdai – preliminarioji registracija ir pilna registracija.

Preliminari registracija galima šioms cheminėms medžiagoms:

Jeigu cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas pagamina ar importuoja į ES pirmą kartą 1 ar daugiau tonų per metus medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, privalo preliminariai užregistruoti šią cheminę medžiagą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kai pirmą kartą pagamino ar importavo 1 ar daugiau tonų cheminės medžiagos ir ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki atitinkamo galutinio termino. Šiuo metu dar galima preliminariai užregistruoti chemines medžiagas šiems kiekiams: 1 – 10 t/m; 10-100 t/m; 100-1000 t/m. Tačiau cheminė medžiaga turi būti įrašyta į į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS). Taip pat cheminė medžiaga neturi būti klasifikuojama kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninė, mutageninė arba toksiškas reprodukcijai. Jei medžiaga klasifikuojama kaip labai toksiška vandens organizmams ir galinti sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus (R50/53) jos preliminari registracija galima tik 100 t/m.

Pilna registracija būtina šioms cheminėms medžiagoms:

- kurių importuojama 100 ar daugiau tonų per metus;

-CMT (kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai), kurių gaminama/importuojama ≥1 tona per metus;

-cheminėms medžiagoms kurios neįrašytos į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS).

3. Pasirūpinkite saugos duomenų lapais

Cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjas REACH reglamente nustatytais atvejais turi turėti ir pateikti saugos duomenų lapus. Saugos duomenų lapo reikalavimai nustatyti REACH reglamente. Saugos duomenų lapai turi būti pateikiami tos šalis į kurią tiekiama medžiaga valstybine kalba. Jei Jūsų tiekėjas nepateikia saugos duomenų lapo, tuomet privalote juos parengti patys.

4. Klasifikacija ir ženklinimas

CLP (angl. classification, labelling and packaging) arba CLP reglamentas - tai Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). Jis įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir taikomas visoje Europos Sąjungoje.

Pagal CLP reglamentą, importuotojai importuojantys chemines medžiagas ne iš Europos Bendrijos privalo apie jų klasifikavimą ir ženklinimą pranešti į Europos cheminių medžiagų agentūros klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Pateikti pranešimą privalo ir tų cheminių medžiagų importuotojai, kurioms yra paskirtas „Vienintelis atstovas“

Prieš patiekdami chemines medžiagas ar mišinius rinkai, tiekėjai privalo juos paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus. Ženklinimo tikslas - informuoti visus su chemikalu dirbančius asmenis apie jo keliamą pavojų.

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. rinkai tiekiamos cheminės medžiagos turi būti paženklintos pagal naująją CLP tvarką.