APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikia specialiosios dalies kvapų valdymui

Suvestinė redakcija nuo 2023-04-07

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlis

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KVAPŲ VALDYMUI

Leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“ reikia turėti įrenginiams, kuriuos eksploatuojant privaloma turėti bent vieną Taisyklių 1 priedo 1–6 nurodytą specialiąją dalį ir kuriuose vykdoma ši veikla (pagamintos produkcijos pakuotės svoris neįtraukiamas į galutinį pagamintos produkcijos svorį):

1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios atliekos), biodujų išgavimas, nuotekų dumblo laikymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06358

2. Gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose, išskyrus naudingųjų iškasenų kasybos ir apdorojimo kasybos sklype susidariusių nuotekų valymą ir (ar) nuotekų valymą uždaruose gamybinių nuotekų valymo įrenginiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06358

3. Paukščių arba gyvulių auginimas.

4. Asfaltbetonio gamyba.

5. Medienos plokščių (orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušo plokščių) gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 300 m3 per dieną, bet ne didesnis kaip 600 m3 per dieną.

6. Plastiko, įskaitant putplastį, gamyba, plastmasės dirbinių gamyba iš granulių, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.

7. Augalinių ar gyvulinių riebalų, aliejaus ir jo produktų gamyba, duonos ir konditerijos gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.

8. Cukraus gamyba.

9. Alaus gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tūkst. litrų per dieną.

10. Gyvulinės kilmės pašarų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 35 ar daugiau tonų per dieną.

11. Mėsos perdirbimas, gyvulių ar paukščių skerdimas, kai gamybos pajėgumas – ne mažesnis kaip 25 tonų per dieną, bet ne didesnis kaip 50 tonų per dieną.

12. Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, išskyrus atvejus, kai sandėliuojamas kuras naudojamas to paties ūkio subjekto vidinėms reikmėms (t. y. nenaudojamas pagrindinei ūkinei veiklai vykdyti) ir sandėliavimas neatitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1–6 punktų kriterijų, lijalinio vandens tvarkymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-96, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-04, i. k. 2023-06358

13. Kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas – ne mažesnis kaip 6 tonos, bet ne didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną.

14. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas

Priedo pakeitimai:

TAR pastaba. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Nr. D1-425, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15850

 

Reikalinga pagalba rengiant paraišką Taršos leidimui gauti?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.