APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Galimybė prasitęsti atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimą

Lietuvos Respublikos Seime 2011 m. birželio 9 d. priimti LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo pakeitimai ir aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-747 pakeistas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas suteikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams galimybes prasitęsti atsakingos institucijos priimtas atrankos išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymą atsakingos institucijos priimta atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos, o sprendimas – 5 metus nuo atsakingos institucijos priėmimo dienos.
Atsakinga institucija, vadovaujantis minėtų teisės aktų pakeitimais, pagal užsakovo motyvuotą prašymą turi teisę priimti nustatytos formos sprendimus dėl atrankos išvados pratęsimo 3 metams, o dėl sprendimo pratęsimo 5 metams pagal šiuos kriterijus:
1. Kai užsakovas pateikia pagrįstą informaciją, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos jau yra atliktos kitos procedūros: pateikta paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti; parengtas ir pateiktas derinti planuojamos ūkinės veiklos teritorijų planavimo dokumentas (kai jį privaloma rengti); parengtas statinio projektas ir pateiktas statybą leidžiančius dokumentus išduodančiai institucijai (kai ji privaloma rengti) ir/arba išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jį privaloma gauti);
2. Kai užsakovas pateikia pagrįstą informaciją, kad informacija atrankai ar informacija pateikta Ataskaitoje (apie vietą, gretimų sklypų žemės naudojimo pobūdį ir statusą, ūkinę veiklą, galimo poveikio šaltinius, poveikio sumažinimo priemones), pagal kurią buvo priimta atrankos išvada ar sprendimas, nepasikeitė;
3. Nuo užsakovo prašymo pateikimo iki atrankos išvados ar sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, galiojimo termino pabaigos liko ne mažiau 20 darbo dienų.
Pastarasis kriterijus akcentuoja, kad atsakinga institucija priimtas išvadas ar sprendimus gali pratęsti tik tuos kurių galiojimo laikas dar nepasibaigęs, o atsakinga institucija turėtų pakankamai laiko juos priimti.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai besikreipiantys į valstybės institucijas išduodančias leidimus ūkinei veiklai turi pateikti galiojančias atrankos išvadas ar sprendimus, kurie priimti vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu. Tačiau pasitaiko atvejų, kai užsitęsus projekto etapų įgyvendinimui pasibaigia atrankos išvados ar sprendimo galiojimo terminas. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai, prieš kreipiantis į institucijas išduodančias leidimus ūkinei veiklai, turėtų suskubti pasitikrinti priimtų dokumentų galiojimą.
Atsakinga institucija, išnagrinėjusi užsakovo prašymą dėl atrankos išvados ar sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo ar sprendimą dėl sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo.

Šaltinis: Letuvos Respublikos aplinkos ministerija