APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeistos TIPK taisyklių nuostatos ir patikslinti 2 priedo kriterijai, pagal kuriuos būtina gauti TIPK leidimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-1009 įsakymu pakeistos  kai kurios Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių nuostatos ir patikslinti 2 priedo kriterijai, pagal kuriuos būtina gauti TIPK leidimą.

Pagrindiniai pakeitimai:

1. Siekiant aiškiau apibrėžti savivaldybės institucijų kompetenciją, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 271punktas papildomas reikalavimu, kad savivaldybės institucijos ir teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos motyvuotas pastabas ir pasiūlymus paraiškai TIPK leidimui gauti privalo teikti vykdydamos atitinkamuose įstatymuose šioms institucijoms nustatytas funkcijas. 33 punktas papildomas, taip pat taisyklės papildomos naujais 331 ir 332 punktais, nustatant, kad regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), negavęs pastabų iš minėtų institucijų per nustatytą laiką, turi teisę priimti sprendimą priimti paraišką, taip pat detalizuojama paraiškos teikimo minėtoms institucijoms tvarka.

2. Siekiant pagerinti sąlygas ir sumažinti naštą verslui, sumažinant išduodamų TIPK leidimų kiekį, daromi šie pakeitimai:

-panaikinamas taisyklių 7.3 punktas, kuriuo vadovaudamasis RAAD galėjo pareikalauti įsigyti TIPK leidimą veiklos vykdytojams, nepatenkantiems į TIPK taisyklių 1 ir 2 priedus;

-TIPK taisyklių 2 priedo 4 punkte nustatoma išimtis teršalų išmetimui į aplinkos orą iš nedidelių įrenginių, kuriuose auginami ūkiniai gyvūnai, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėse (išimtis nebus taikoma dideliems 1 priede nurodytiems įrenginiams);

-pakeičiamas 2 priedo 6 punktas, nustatant, kad TIPK leidimas kurą deginantiems įrenginiams reikalingas nebe nuo 1,0 MW šiluminio našumo, o nuo 20,0 MW;

-pakeičiami TIPK taisyklių 27 ir 47 punktai, supaprastinant ir patikslinant paraiškos ir leidimo projekto derinimo tvarką su savivaldybėmis, jei planuojamai veiklai atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas ir priimtas teigiamas sprendimas dėl ūkinės veiklos galimybių (t. y. savivaldybėms paraiška ir leidimo projektas nebeteikiamas derinti, jei planuojamai ūkinei veiklai buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių).

3. Panaikinamas TIPK taisyklių 23 punkto 1 sakinys, kadangi jis yra perteklinis ir prieštaraujantis kai kurioms šių taisyklių nuostatoms, taip pat papildomas TIPK taisyklių 2 priedas, įrašant, kad TIPK leidimą reikia gauti kai išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamas dujas. Šio punkto įsigaliojimas atidedamas iki 2012 m. gegužės 1 d., kadangi vadovaujantis LR Vyriausybės teisėkūros taisyklėmis, nustatant naują arba keičiant esamą ūkio subjektų veiklos reglamentavimą, tokie pakeitimai turi įsigalioti gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną.

4. Patikslinamas TIPK taisyklių 87 punktas, kuriame tiksliau apibrėžiama, kokiais atvejais suinteresuoti asmenys gali skųsti RAAD veiksmus, atliekami kiti techninio pobūdžio patikslinimai.

Nuoroda:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-1009 įsakymas  „Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.

TIPK taisyklių 2 priedas.