APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Parengtas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas

2010 m. kovo 29 d. Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą.

Rengiant Įstatymo projektą buvo atsižvelgta į Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. lapkričio 19 d. priimtą direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančą kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3–30), kurios nuostatos turi būti perkeltos į Lietuvos Respublikos teisės aktus ir įsigalioti iki 2010 m. gruodžio 12 d.

Pagrindinės Įstatymo projekto nuostatos įgyvendinančios Direktyvos 2008/98/EB tikslus:
– sudaromos prielaidos apibrėžti, kokiomis sąlygomis medžiaga ar objektas laikomi ne atliekomis, o šalutiniais produktais ir kokiomis sąlygomis atliekos nustoja būti atliekomis;
– numatomas reikalavimas parengti valstybinę atliekų prevencijos programą siekiant užtikrinti atliekų prevencijos praktinį įgyvendinimą, kurioje turi būti nurodomos atliekų prevencijos tikslai ir konkrečios priemonės;
– įtvirtinamas reikalavimas atliekų tvarkymo planuose numatyti į sąvartynus vežamų biologiškai skaidžių atliekų mažinimo įgyvendinimo strategiją;
– nustatytas reikalavimas laikytis atliekų hierarchijos;
– nustatomi pagrindiniai reikalavimai biologinių ir alyvų atliekų tvarkymui.

Kitos nuostatos:
– Įstatymas papildomas naujomis sąvokomis;
– panaikinamas reikalavimas gauti leidimą įmonėms, kurių veiklos metu susidaro atliekos, tačiau nustatomas reikalavimas tokioms įmonėms registruotis žinybiniame registre, kurio nuostatas tvirtintų Aplinkos ministerija;
– numatoma galimybė, esant poreikiui, gamintojo atsakomybę taikyti ir gamintojams ir importuotojams gaminių, kuriems šiuo metu netaikomas gamintojo atsakomybės principas;
– nustatomas reikalavimas imtis priemonių, užtikrinančių atliekų srautų atskirą surinkimą ir perdirbimą;
– pavojingų atliekų tvarkymo reglamentavime numatomos išimtys buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms.

Įstatymo projektu siūloma įtvirtinti reikalavimus atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įmonės vadovų kvalifikacijos kėlimui, kaip to reikalauja 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo. Nustatomi reikalavimai už sąvartynų eksploataciją atsakingų asmenų kvalifikacijos kėlimui.

Siūloma naikinti Įstatymo 12 straipsnį „Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimas“, nes:
– pavojingų atliekų tvarkymo (saugojimo, šalinimo ir naudojimo) licencijavimo veikla tiesiogiai susijusi su Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) sąlygų vykdymu. Papildžius TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2005-06-29 d. įsakymu Nr. D1-330, tam tikrais reikalavimais (pvz., dėl pavojingų atliekų tvarkymo veiklos draudimo (bendrosios civilinės atsakomybės draudimas), tvarkančių pavojingas atliekas darbuotojų kvalifikacijos, įmonės vadovų pažymų apie dirbančius darbuotojus ir kt.), pavojingų atliekų tvarkymo veikla gali būti reguliuojama tik TIPK leidimų sąlygomis;
– įmonių, kurios surenka, veža Lietuvos Respublikos viduje pavojingas atliekas, įskaitant tarpininko ir prekiautojo tokio pobūdžio veiklą, ir kurioms nereikia turėti TIPK leidimų, veiklą reglamentuos teikiamo Įstatymo projekto nuostatos (reikalavimai registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre, tvarkyti atliekų apskaitą, vežant pavojingas atliekas turėti pavojingų atliekų lydraštį, laikytis pavojingų atliekų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų).

Panaikinus pavojingų atliekų tvarkymo licencijas, įmonėms sumažės administracinė našta, tačiau išliks pakankamai teisinių priemonių, reglamentuojančių pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimus.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 376 2006 p. 36) 15 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose yra nustatyta, kad teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti pateisinami svarbiais visuomenės interesais ir reikalavimai turi būti tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti; jais neturi būti reikalaujama daugiau negu reikia tam tikslui pasiekti; turi būti neįmanoma pakeisti tokių reikalavimų kitomis, mažiau ribojančiomis priemonėmis, kuriomis pasiekiamas toks pat rezultatas. Manoma, kad atsisakius pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo nebus pažeisti visuomenės interesai, o reikalavimas šiai veiklai bus pakeistas kitomis, mažiau ribojančiomis priemonėmis.

Nuoroda:

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas