APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Naujos atliekų tvarkymo taisyklės

2011 m. gegužės 13 d. įsigaliojo naujos redakcijos atliekų tvarkymo taisyklės. Jose nustatyti patikslinti ir papildyti reikalavimai, kaip atliekos turi būti rūšiuojamos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos. Taip pat patikslintos prekiautojų atliekomis bei tarpininkų pareigos, atliekas tvarkančių įmonių registravimo Atliekų tvarkytojų valstybės registre tvarka, Atliekų tvarkymo veiklų sąrašas. Siekiant, kad kuo mažiau biologiškai skaidžių atliekų būtų šalinama sąvartynuose, numatyti papildomi biologinių atliekų tvarkymo reikalavimai.

Naują atliekų apskaitos tvarką nustato kitas teisės aktas – patobulintos ir aplinkos ministro neseniai patvirtintos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Ši apskaita turi apimti visus etapus – nuo atliekų susidarymo iki jų galutinio panaudojimo ar pašalinimo. Naujoji apskaitos tvarka, įsigalios 2012 m. sausio 1 d. Naująja tvarka, atliekų susidarymo apskaita yra atskirta nuo jų tvarkymo apskaitos, yra nusakyti kriterijai, kada ir kokie asmenys turi vykdyti šias apskaitas. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės numato, kad apskaitą vykdyti privalo atliekų surinkėjai, vežėjai, prekiautojai pavojingosiomis atliekomis ir tarpininkai. Taip pat turės būti apskaitomos ne tik atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos, bet ir pakartotiniam naudojimui tinkamos medžiagos ir daiktai.

Taip pat naujojoje tvarkoje pakeisti atliekų apskaitos dokumentai – atliekų susidarymo apskaitos ir jų tvarkymo apskaitos žurnalai, atliekų susidarymo apskaitos ir jų tvarkymo apskaitos ataskaitos formos.

Nuorodos:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-368 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos 2011 m. balandžio 19 d. „Atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36 straipsnių, antrojo skirsnio, šeštojo skirsnio pavadinimo ir 4, 5 priedų pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo antruoju(1) skirsniu ir 4(1), 6(1), 7(1), 11(1), 11(2), 12(1), 18(1), 29(1) straipsniais, 29 straipsnio ir 1, 2, 3 priedų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMAS“ Nr. XI-1324.