APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosPakeista įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarka

Aplinkos ministras 2013 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-64 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas), patvirtino naują tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojamas atliekų tvarkytojų Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus sąrašo sudarymas (toliau – Tvarkos aprašas).

Daugiau...
 

Pakeistos TIPK taisyklių nuostatos ir patikslinti 2 priedo kriterijai, pagal kuriuos būtina gauti TIPK leidimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-1009 įsakymu pakeistos  kai kurios Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių nuostatos ir patikslinti 2 priedo kriterijai, pagal kuriuos būtina gauti TIPK leidimą.

Daugiau...
 

Įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V-604. Ji pakeitė iki šiol galiojusią Lietuvos higienos normą HN 33:2007.

Daugiau...
 

Galimybė prasitęsti atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimą

Lietuvos Respublikos Seime 2011 m. birželio 9 d. priimti LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo pakeitimai ir aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-747 pakeistas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas suteikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams galimybes prasitęsti atsakingos institucijos priimtas atrankos išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Daugiau...
 

Naujos atliekų tvarkymo taisyklės

2011 m. gegužės 13 d. įsigaliojo naujos redakcijos atliekų tvarkymo taisyklės. Jose nustatyti patikslinti ir papildyti reikalavimai, kaip atliekos turi būti rūšiuojamos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos. Taip pat patikslintos prekiautojų atliekomis bei tarpininkų pareigos, atliekas tvarkančių įmonių registravimo Atliekų tvarkytojų valstybės registre tvarka, Atliekų tvarkymo veiklų sąrašas. Siekiant, kad kuo mažiau biologiškai skaidžių atliekų būtų šalinama sąvartynuose, numatyti papildomi biologinių atliekų tvarkymo reikalavimai.

Daugiau...
 
Puslapis 6 of 8