APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosPatvirtinti nauji ir pakeisti esami normatyviniai dokumentai reglamentuojantys teršalų išmetimą iš kurą deginančių įrenginių

Patvirtintas naujas normatyvinis dokumentas LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos“. Taip pat nauja redakcija išdėstytas įsakymas „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“.

Daugiau...
 

Patikslinti reikalavimai dėl ENTP tvarkymo vietų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D1-209 pakeistas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo (toliau ENTP) taisyklių 9 punktas.

Daugiau...
 

Pakeista įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarka

Aplinkos ministras 2013 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-64 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas), patvirtino naują tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojamas atliekų tvarkytojų Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus sąrašo sudarymas (toliau – Tvarkos aprašas).

Daugiau...
 

Pakeistos TIPK taisyklių nuostatos ir patikslinti 2 priedo kriterijai, pagal kuriuos būtina gauti TIPK leidimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-1009 įsakymu pakeistos  kai kurios Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių nuostatos ir patikslinti 2 priedo kriterijai, pagal kuriuos būtina gauti TIPK leidimą.

Daugiau...
 

Įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V-604. Ji pakeitė iki šiol galiojusią Lietuvos higienos normą HN 33:2007.

Daugiau...
 
Puslapis 6 of 9