APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Patvirtintos naujos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Patvirtintos naujos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 patvirtino naujas "Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles" (toliau  - Taisyklės). Šios taisyklės iš dalies pakeičia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės, TIPK leidimas). Naujųjų Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkančių įrenginių eksploatavimui taršos leidimai išduodami ar keičiami nuo 2014 m. balandžio 15 d., pateikus paraišką Taisyklėse nustatyta tvarka.  Naujųjų Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 15 d. nereikėjo turėti pagal 2002 m. TIPK taisykles išduoto TIPK leidimo, taršos leidimas turi būti gautas iki 2014 m. lapkričio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19, 191 ir 192 straipsnių nuostatomis juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. Pagal šio įstatymo nuostatas, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, išduodami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai arba Taršos leidimai.

Nuoroda:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-25 "Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo".