APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

CLP reglamente patvirtinta papildoma informacija apie pavojų

1. Fizikinės savybės

EUH 001

Sausos būsenos gali sprogti

EUH 006

Gali sprogti ore arba beorėje erdvėje

EUH 014

Smarkiai reaguoja su vandeniu

EUH 018

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius

EUH 019

Gali sudaryti sprogius peroksidus

EUH 044

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta

 

2. Savybės, turinčios įtakos sveikatai

EUH 029

Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

EUH 031

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

EUH 032

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

EUH 066

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

EUH 070

Toksiška patekus į akis

EUH 071

Ėsdina kvėpavimo takus

 

3. Savybės, turinčios įtakos aplinkai

EUH 059

Pavojinga ozono sluoksniui

 

4. Tam tikroms medžiagoms ir mišiniams skirti papildomi ženklinimo elementai ir (ARBA) informacija

EUH 201/201A

Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami.

Atsargiai! Sudėtyje yra švino

EUH 202

Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

EUH 203

Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 204

Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 205

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 206

Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą)

EUH 207

Atsargiai! Sudėtyje yra kadmio. Naudojant susidaro pavojingi garai. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją. Vykdyti saugos instrukcijas

EUH 208

Sudėtyje yra... . Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 209/209A

Naudojama gali tapti labai degi. Naudojama gali tapti degi

EUH 210

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius

EUH 401

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus