APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

CLP reglamente patvirtintos pavojingumo frazės

1. Fizinį pavojų apibūdinančios pavojingumo frazės

Žymuo

Pavojingumo frazė

H200

Nestabilios sprogios medžiagos

H201

Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų

H202

Sprogios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų

H203

Sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo ar išsvaidymo pavojų

H204

Gaisro arba išsvaidymo pavojus

H205

Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą

H220

Ypač degios dujos

H221

Degios dujos

H222

Ypač degus aerozolis

H223

Degus aerozolis

H224

Ypač degūs skystis ir garai

H225

Labai degūs skystis ir garai

H226

Degūs skystis ir garai

H228

Degi kietoji medžiaga

H240

Kaitinant gali sprogti

H241

Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti

H242

Kaitinant gali sukelti gaisrą

H250

Veikiami oro savaime užsidega

H251

Savaime kaistančios, gali užsidegti

H252

Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti

H260

Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti

H261

Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas

H270

Gali sukelti arba padidinti gaisrą, oksidatorius

H271

Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius

H272

Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H280

Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti

H281

Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus

H290

Gali ėsdinti metalus

 

2. Pavojų sveikatai apibūdinančios pavojingumo frazės

H300

Mirtina prarijus

H301

Toksiška prarijus

H302

Kenksminga prarijus

H304

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

H310

Mirtina susilietus su oda

H311

Toksiška susilietus su oda

H312

Kenksminga susilietus su oda

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H315

Dirgina odą

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją

H318

Smarkiai pažeidžia akis

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą

H330

Mirtina įkvėpus

H331

Toksiška įkvėpus

H332

Kenksminga įkvėpus

H334

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H335

Gali dirginti kvėpavimo takus

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H340

Gali sukelti genetinius defektus

H341

Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

H350

Gali sukelti vėžį

H351

Įtariama, kad sukelia vėžį

H360

Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui

H361

Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui

H362

Gali pakenkti žindomam vaikui

H370

Kenkia organams

H371

Gali pakenkti organams

H372

Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H373

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

 

3. Pavojų aplinkai apibūdinančios pavojingumo frazės

H400

Labai toksiška vandens organizmams

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H413

Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams