APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

CLP reglamente patvirtintos pavojaus piktogramos

GHS05
ghs05_korozija
 • Ėsdina metalą (1 pavojaus kategorija)
 • Odos ėsdinimas (1A, 1B ir 1C pavojaus kategorijos)
 • Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
Simbolis: korozija Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Kanalizacijos valikliuose, acto rūgštyje, hidrochloro rūgštyje, amoniake.

Atsargumo frazių pavyzdžiai
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius /
naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Laikyti užrakintą.
Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: korozija_dpd dirginimas_dpd


GHS09
ghs09_aplinka
 • Pavojinga vandens aplinkai
(1 ūmaus pavojaus kategorija)
(1, 2 lėtinio pavojaus kategorijos)
Simbolis: aplinka Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Pesticiduose, biociduose, benzine, terpentine.
Atsargumo frazių pavyzdžiai
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: aplinka_dpd

GHS04
ghs04_duju_balionas
 • Slėgio veikiamos dujos
 • Suslėgtosios dujos
 • Suskystintosios dujos
 • Atšaldytos suskystintosios dujos
 • Ištirpintosios dujos
Simbolis: dujų balionas

Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Dujų talpyklose.
Atsargumo frazių pavyzdžiai
Saugoti nuo saulės šviesos.
Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines / naudoti veido skydelį / akių apsaugos priemones.
Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: Nėra.

GHS07
ghs07_sauktukas
 • Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pav. kat.)
 • Odos dirginimas  (2 pav. kat.)
 • Akių dirginimas  (2 pav. kat.)
 • Odos jautrinimas (1 pav. kat.)
 • Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis)  (3 pav. kat.)
 • Kvėpavimo takų dirginimas
 • Narkotinis poveikis
Simbolis: šauktukas

Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Skalbinių plovikliuose, tualeto valikliuose, aušinimo skystyje.
Atsargumo frazių pavyzdžiai
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami:  dirginimas_dpd

GHS01
ghs01_sprogstanti bomba
 • Nestabilios sprogiosios medžiagos
 • Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (A ir B tipai)
 • Organiniai peroksidai (A ir B tipai)
Simbolis: sprogstanti bomba Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Fejerverkai, amunicija.
Atsargumo frazių pavyzdžiai
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Sprogimo pavojus gaisro atveju.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: sprogmuo_dpd

GHS02
ghs02_liepsna
 • Degiosios dujos (1 pavojaus kategorija)
 • Degieji aerozoliai (1 ir 2 pavojaus kategorijos)
 • Degieji skysčiai (1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos)
 • Degiosios kietosios medžiagos  (1 ir 2 pavojaus kategorijos)
 • Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (B, C, D, E, F tipai)
 • Piroforiniai skysčiai (1 pavojaus kategorija)
 • Piroforinės kietosios medžiagos (1 pavojaus kategorija)
 • Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai (1, 2 pavojaus kategorijos)
 • Medžiagos ir mišiniai, kontaktuodami su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas (1, 2 ir 3 pav. kat. )
 • Organiniai peroksidai (B, C, D, E ir F tipai)
Simbolis: liepsna

Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Žibale, benzine, nagų lako valikliuose.
Atsargumo frazių pavyzdžiai
Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: liepsna_dpd

GHS03
ghs03_liepsnojantis_lankas
 • Oksiduojančiosios dujos (1 pav. kat.)
 • Oksiduojantieji skysčiai (1, 2 ir 3 pav. kat.)
 • Oksiduojančiosios kietosios medžiagos  (1, 2 ir 3 pav. kat.)
Simbolis: liepsnojantis lankas Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Balikliuose, medicininės paskirties deguonyje.

Atsargumo frazių pavyzdžiai
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: oksidacija_dpd

GHS08
ghs08_pavojus_svekatai
 • Kvėpavimo takų jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
 • Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (1A, 1B ir 2 pavojaus kategorija)
 • Kancerogeniškumas (1A, 1B ir 2 pavojaus kategorija)
 • Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B ir 2 pavojaus kategorija)
 • Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis)  (1, 2 pavojaus kategorija)
 • Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (1, 2 pavojaus kategorija)
 • Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
Simbolis: pavojai sveikatai

Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Terpentine, benzine, žibale.
Atsargumo frazių pavyzdžiai
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
NESKATINTI vėmimo.
Laikyti užrakintą.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Esant sąlyčiui arba jei numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: kaukuole_dpd dirginimas_dpd

GHS06
ghs06_kaukole
 • Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus)

(1, 2 ir 3 pavojaus kategorija)

Simbolis: kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
Pesticiduose, biociduose, metanolyje.
Atsargumo frazių pavyzdžiai
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Išskalauti burną.
Laikyti uždaroje talpykloje.
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Patekus ant odos: atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius.
Užterštus drabužius išskalbti prieš juos apsivelkant.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Laikyti užrakintą.
Ankščiau galioję simboliai, kurie keičiami: kaukuole_dpd dirginimas_dpd