APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

ECHA į kandidatinį sąrašą įtraukė penkias naujas pavojingas chemines medžiagas

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatiniame sąraše dabar yra 240 įrašų apie chemines medžiagas, kurios gali pakenkti žmonėms ar aplinkai. Įmonės yra atsakingos už šių cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymą ir informacijos apie saugų jų naudojimą teikimą klientams ir vartotojams.

2024 m. sausio 23 d. - Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) į kandidatinį sąrašą įtraukė penkias naujas chemines medžiagas. Viena iš jų yra toksiška reprodukcijai, trys - labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos, o viena - toksiška reprodukcijai ir patvari, bioakumuliacinė ir toksiška. Jų yra tokiuose produktuose kaip rašalas ir toneriai, klijai ir hermetikai, skalbimo ir valymo priemonės.

ECHA taip pat atnaujino esamą Kandidatinio sąrašo įrašą dėl dibutilftalato, įtraukdama jo endokrininę sistemą ardančias savybes aplinkai.

2024 m. sausio 23 d. į kandidatinį sąrašą įtraukti įrašai:

Medžiagos pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Įtraukimo priežastis

Naudojimo pavyzdžiai

2,4,6-tri-tert-butylphenol

211-989-5

732-26-3

Toksiškas reprodukcijai (57c straipsnis) Patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas (PBT) (57d straipsnis)

Kitos cheminės medžiagos gamyba; mišinių ir kuro produktų gamyba.

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

221-573-5

3147-75-9

Labai patvarus ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) (57e straipsnis)

Oro priežiūros produktai, dangų produktai, klijai ir sandarikliai, tepalai ir tepalai, poliravimo priemonės ir vaškai, plovimo ir valymo produktai.

2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one

438-340-0

119344-86-4

Toksiškas reprodukcijai (57c straipsnis)

Rašalai ir toneriai, dengimo produktai.

Bumetrizole

223-445-4

3896-11-5

vPvB (57e straipsnis)

Dengimo produktai, klijai ir sandarikliai, plovimo ir valymo priemonės.

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol

700-960-7

-

vPvB (57e straipsnis)

Klijai ir hermetikai, dangų produktai, užpildai, glaistai, tinkas, modeliavimo molis, rašalai, toneriai ir polimerai.

Dibutyl phthalate (updated entry)

201-557-4

84-74-2

Endokrininę sistemą ardančios savybės (57 straipsnio f punktas - aplinka)

Metalo apdirbimo skysčiai, plovimo ir valymo priemonės, laboratoriniai chemikalai ir polimerai.

ECHA Valstybių narių komitetas patvirtino šių cheminių medžiagų įtraukimą į kandidatinį sąrašą. Dabar sąraše yra 240 įrašų - kai kurie iš jų yra cheminių medžiagų grupės, todėl bendras cheminių medžiagų skaičius yra didesnis.

Ateityje šios cheminės medžiagos gali būti įtrauktos į Autorizacijos sąrašą. Jei cheminė medžiaga įtraukta į šį sąrašą, įmonės negali jos naudoti, kol nepateikia paraiškos autorizacijai gauti ir Europos Komisija nesuteikia leidimo toliau ją naudoti.

Kandidatinio sąrašo pasekmės

Pagal REACH reglamentą įmonės turi teisinių prievolių, kai jų cheminė medžiaga - atskira, esanti mišiniuose arba gaminiuose - yra įtraukta į kandidatinį sąrašą.

Jei gaminyje kandidatinio sąrašo cheminės medžiagos koncentracija viršija 0,1 % (masės), tiekėjai turi suteikti savo klientams ir vartotojams informaciją, kaip saugiai ją naudoti. Tam tikrais atvejais tokių  gaminių importuotojai ir gamintojai turi pranešti ECHA‘i, jei jų gaminyje yra kandidatinio sąrašo cheminės medžiagos, per šešis mėnesius nuo jos įtraukimo į sąrašą dienos.

Į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų, kurios tiekiamos kaip atskiros medžiagos arba mišiniuose, ES ir EEE tiekėjai turi atnaujinti saugos duomenų lapą, kurį pateikia savo klientams.

Pagal Atliekų pagrindų direktyvą įmonės taip pat turi pranešti ECHA‘i, jei jų gaminamuose gaminiuose yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurių koncentracija viršija 0,1 % (masės). Šis pranešimas skelbiamas ECHA susirūpinimą keliančių medžiagų gaminiuose duomenų bazėje (SCIP).

Naudingos nuorodos:

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) autorizacijos sąrašas.

SCIP susirūpinimą keliančių medžiagų gaminiuose duomenų bazė.