APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Nuolat atnaujinkite savo registraciją

Cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamentą nėra vienkartinis veiksmas: apie cheminę medžiagą atsiras naujos informacijos, be to, gali pasikeisti ir jūsų duomenys.

Tai turi atsispindėti jūsų registracijoje. Todėl savo dokumentaciją turite reguliariai peržiūrėti ir, paaiškėjus naujai informacijai, atnaujinti.

Jūsų registracijos dokumentacijoje turi būti pateiktos naujausios žinios apie tai, kaip cheminę medžiagą saugiai naudoti gamybos vietose ir visoje tiekimo grandinėje iki galutinio naudotojo. Tai yra ne tik gera praktika, bet ir teisinis reikalavimas.

Registracijos dokumentacijoje esančią informaciją turite atnaujinti, pavyzdžiui, gavę naujos informacijos apie savo cheminės medžiagos sudėtį, jos savybes, kaip ją naudoja jūsų klientai, arba konkrečias reikalingas rizikos valdymo priemones. Apie reikšmingus gamybos arba importuojamo kiekio pokyčius reikia pranešti ECHA, taip pat ECHA reikia perduoti informaciją apie įmonę. Be to, naujos informacijos gali atsirasti tada, kai prie bendrai teikiamos registracijos nori prisijungti naujos įmonės. Tai taip pat turi būti nurodoma bendroje dokumentacijoje.

Net ir reguliariai atnaujindami savo registracijos duomenis galite gauti ECHA sprendimą, kuriuo, atlikus dokumentacijos ar cheminės medžiagos vertinimą, prašoma pateikti daugiau informacijos. ECHA nagrinėja registracijas siekdama patikrinti, ar jose pateikta informacija atitinka teisinius reikalavimus. Valstybės narės savo ruožtu remiasi registracijomis tikrindamos medžiagas, kurios gali kelti pavojų žmogaus sveikatai arba aplinkai, ir prireikus gali pasiūlyti imtis papildomų reguliavimo veiksmų.

Norėdami veiksmingai atnaujinti savo dokumentaciją, turite būti įdiegę mechanizmą, leidžiantį koordinuoti darbą savo įmonėje ir su visais tos pačios cheminės medžiagos registruotojais. Pagrindinis registruotojas turi atnaujinti bendrą registracijos dokumentacijos dalį, tačiau visi tos pačios cheminės medžiagos registruotojai yra kartu atsakingi už tvarkingų duomenų pateikimą ir prašymų pateikti papildomą informaciją vykdymą.

Šaltinis: ECHA