APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeista Taršos leidimų išdavimo tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-386 pakeitė Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau - Taisyklės).

Taisyklėse patikslinama data, iki kurios įgyvendinant direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių reikalavimus turi būti pakeičiamos taršos leidimuose nustatytos į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės. Nauji reikalavimai turėjo įsigalioti 2024 m. sausio 1 d., tačiau dabar šis terminas nukeliamas iki 2025 m. sausio 1 d.

Tačiau lieka nepakitęs reikalavimas nuo 2024 m. sausio 1 d. visiems esamiems vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams (t. y., pradėtiems eksploatuoti iki 2018 m. gruodžio 20 d.), kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, eksploatuoti privaloma turėti taršos leidimą su specialiąja aplinkos oro taršos valdymo dalimi.

Taisyklių pakeitime patikslintos nuostatos dėl prievolės turėti taršos leidimo specialiąją dalį kvapų valdymui naftos ir naftos produktų krovos ir sandėliavimo veikloms. Taršos leidimo specialiąją dalį kvapų valdymui reikės turėti vykdant šią veiklą:

-          Naftos ir (ar) jos produktų, išskyrus mazutą, saugojimas, kai vienu metu gali būti saugoma 1000 m3 ar daugiau.

-          Mazuto ir (ar) skalūnų alyvos ir (ar) jos produktų saugojimas, kai vienu metu gali būti saugoma 500 m3 ar daugiau.

-           Naftos ir (ar) naftos produktų krova terminaluose.

-          Lijalinio vandens tvarkymas.

Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kurie nuo šio įsakymo įsigaliojimo atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus ir kuriems eksploatuoti iki šio įsakymo įsigaliojimo išduotas taršos leidimas, iki 2024 m. birželio 30 d. turi pateikti paraišką pakeisti leidimą – gauti specialiąją leidimo dalį „Kvapų valdymas“.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-386 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.