APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Aplinkos ministerija ragina įmones nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zoną

Rugsėjo mėnesį Aplinkos ministerija apie septyniems tūkstančiams juridinių asmenų vykdančių veiklą išsiųs pranešimus, primenančius jiems apie pareigą nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zonas (SAZ).

Aplinkos ministerijos duomenimis, kol kas įmonės, kurioms būtina nusistatyti į įsiregistruoti sanitarinės apsaugos zoną, šią pareigą kol kas vykdo gana vangiai. VĮ Registrų centro  duomenimis Nekilnojamojo turto registre įregistruotos tik 536 SAZ.

Dėl šios priežasties Aplinkos ministerija ragina asmenis ir įmones, vykdančias veiklą, kuriai pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą privaloma nustatyti ir užregistruoti sanitarinę apsaugos zoną, neatidėliojant įvykdyti savo pareigą.

Aplinkos ministerijos išsiųstuose laiškuose bus pateikta informacija, kokių veiksmų reikia imtis, siekiant nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zoną, taip pat nurodyta, kaip pasitikrinti, ar vykdomai veiklai SAZ  reikalinga.

Aplinkos ministerija pabrėžia, kad sanitarinės apsaugos zona yra būtina siekiant apsaugoti gyventojus nuo neigiamo poveikio sveikatai, kurį gali sukelti ūkinė veikla. Be to, šių zonų nustatymas ir įregistravimas yra būtina sąlyga vykdomai ūkinei veiklai tęsti. Dėl šių priežasčių tikimais veiklą vykdančių ūkio subjektų sąmoningumo ir atsakingumo.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodyta, kad sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius. Jose dėl galimo neigiamo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Nustatytos sanitarinės apsaugos zonos turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Ūkinei veiklai taikomas sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Lietuvos Respubliko specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2,3 ir 4 prieduose. SAZ dydį taip pat galima nustatyti atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

Laiku nenustačius sanitarinės apsaugos zonos, gyvenamosios teritorijos gali priartėti prie įmonės, todėl tokiai įmonei galimai griežtės ūkinės veiklos sąlygos, kurias ji turės užtikrinti, kad priartėjusioje gyvenamojoje aplinkoje nebūtų viršijami triukšmo, oro teršalų, kvapų taršai nustatyti ribiniai dydžiai.

Už veiklos vykdymą, nenustačius ir neįregistravus sanitarinės apsaugos zonos, taikoma administracinė atsakomybė.

Pasitikrinti, ar Jūsų vykdomai (planuojamai) ūkinei veiklai būtina nustatyti ir įregistruoti SAZ, galima pasinaudojus Aplinkos ministerijos sukurtu įrankiu https://saz.biip.lt/