APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. lapkričio 24 d. pakeitė Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą Nr. I-1495 (toliau -PAV įstatymas) ir jį išdėstė nauja redakcija

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo redakcija

Naujoji PAV įstatymo redakcija įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. Naujoje PAV įstatymo redakcijoje numatyta eilė pakeitimų ir patikslinimų.

Įstatyme patikslinta ir apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos artimos aplinkos sąvoka, tai - planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietovės aplinka, tiesiogiai su ja besiribojančios vietovės aplinka ir (ar) gamtiniais ryšiais susijusios vietovės aplinka, kuri dėl planuojamos ūkinės veiklos pobūdžio ir (ar) masto gali patirti reikšmingą neigiamą poveikį. Taip pat naujojoje PAV įstatymo redakcijoje numatyta, kad siekiant įvertinti galimą suminį poveikį aplinkai, įskaitant visuomenės sveikatą, atliekant poveikio aplinkai vertinimą ar atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, turi būti nagrinėjami: 1) visi planuojami funkciškai ir (ar) chronologiškai susiję tos pačios planuojamos ūkinės veiklos objektai; 2) kita planuojamos ūkinės veiklos artimoje aplinkoje vykdoma ūkinė veikla; 3) kita planuojamos ūkinės veiklos artimoje aplinkoje planuojama ūkinė veikla, dėl kurios priimtas ir yra galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ar priimta ir yra galiojanti atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Taip pat įstatyme įtvirtinta nuostata užkertanti kelią skaidyti planuojamą ūkinę veiklą, siekiant išvengti poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo. Jeigu nustatoma, kad planuojama ūkinė veikla suskaidyta į mažesnio masto planuojamas ūkines veiklas, siekiant išvengti poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, leidimas veiklos vykdymui (statybos leidimas, taršos leidimas, TIPK leidimas ar kt. leidimas) neišduodamas ir ši planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma. Įstatyme taip pat patikslinta, kad nustatant veiklos pakeitimo ar išplėtimo mastą, sumuojami per paskutinius 5 kalendorinius metus atlikti veiklos pakeitimai ar išplėtimai, skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai arba atrankos išvados priėmimo.

Taip pat PAV Įstatyme nustatytas baigtinis atvejų sąrašas, kai saugomų teritorijų institucijos gali būti kviečiamos dalyvauti vertinant poveikį aplinkai subjekto teisėmis – t.y., kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas; Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams; saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms.

Naujoje PAV įstatymo redakcijoje papildyti reikalavimai poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – t.y. rengėjai turi ne tik turėti aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką, bet ir turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį toje srityje. Taip pat rengėjai turi būti nepriekaištingos reputacijos.

Taip pat naujoji PAV įstatymo redakcija papildyta naujomis sąvokomis ar patikslinti sąvokų apibrėžimai, aiškiau apibrėžti poveikio aplinkai kompensaciniai mechanizmai, patikslintos nuostatos, susijusios su tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo atlikimu jį supaprastinant, atsisakant poveikį patiriančios valstybės informavimo atrankos etape; detalizuoti reikalavimai dėl prievolės atlikti PAV gyvulininkystės srityje, urbanistiniams objektams, metalurgijos srityje, pramoninių teritorijų vystymui ir kitose srityse ir kt.

Naujoji PAV įstatymo redakcija įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas.

 

Naująją PAV įstatymo redakciją, kuri įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. galite rasti paspaudę šią nuorodą:

2022 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas.