APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeistos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Pakeistos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pakeitė 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, taip pat nauja redakcija išdėstė Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – TL taisyklės).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 nuostatas dėl taršos leidimų pakeitimo ir panaikinimo, patikslintos TL taisyklių nuostatos, reglamentuojančios taršos leidimų peržiūrėjimo, tikslinimo ir keitimo, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimų priėmimo, taip pat ūkio subjekto informavimo apie planuojamą panaikinti taršos leidimą ir leidimo panaikinimo procedūros.

Taip pat atsižvelgiant į minėto įstatymo nuostatas, susijusias su poveikio aplinkai vertinimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo sprendinių įgyvendinimu, patikslinti reikalavimai paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti turiniui ir taršos leidimo sąlygoms, nustatyta, kad išduotas ir (ar) pakeistas leidimas turi atitikti PAV sprendime nustatytas sąlygas, PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytą ūkinės veiklos mastą bei charakteristikas, numatytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir kt.

Įgyvendinant į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 nuostatas, įtvirtinta nauja specialioji taršos leidimo dalis „Kvapų valdymas“, nustatytas sąrašas veiklos rūšių, kurių vykdymui privaloma gauti specialiąją leidimo dalį „Kvapų valdymas“, nustatyta paraiškos teikimo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka, paraiškos derinimo ir sąlygų kvapų valdymui nustatymo reikalavimai.

Taip pat TL taisyklėse patikslinta, kokia taršos leidime nurodyta informacija ir (ar) duomenys laikomi leidimo sąlygomis, patikslinti paraiškos derinimo su Aplinkos apsaugos departamentu reikalavimai ir terminai, kitos nuostatos.

Nuoroda:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-425 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.