APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos „Atliekų tvarkymo taisyklės“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831 patvirtino naujos redakcijos „Atliekų tvarkymo taisykles“. Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradės veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (toliau – GPAIS), todėl pakeistos „Atliekų tvarkymo taisyklės“. Taisyklėse reglamentuotas su atliekų tvarkymu susijusių procesų vykdymas per GPAIS. Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatoma atliekų vežimo lydraščio, kuris bus privalomas ir vežant nepavojingas atliekas, formavimo tvarka, atliekų sąrašas papildomas nacionaliniais aštuonių ženklų kodais, supaprastinta atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo ir pateikimo regionų aplinkos apsaugos departamentų inspektoriams tvarka ir kita. Įvedus aštuonių ženklų atliekų kodus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar Taršos leidimų įmonėms keisti nereikės, t. y. minėtuose dokumentuose liktų šešių ženklų kodai.

Nuoroda:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-831 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017-10-11, Nr. 16089).