APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Patvirtintos naujos išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos

Lietuvoje griežtinami reikalavimai dėl oro taršos vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 patvirtino „Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normas“. Jos bus taikomos vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams nepriklausomai nuo juose naudojamo kuro rūšies.

Šiuo metu Lietuvoje daugumą tokių įrenginių sudaro atskiroms miestų teritorijoms ir miesteliams šilumą tiekiančios katilinės. Tokių įrenginių veikla Lietuvoje reglamentuojama jau daugiau kaip 20 metų. Juos naudojant privalu laikytis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose nustatytų išmetamų teršalų – sieros dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, anglies monoksido – ribinių verčių, apskaityti sunaudoto kuro ir išmestų teršalų kiekį. Daugumą šių įrenginių galima eksploatuoti tik turint nustatyta tvarka išduotą taršos leidimą.

Patvirtintose normose numatytos griežtesnės sieros dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ribinės vertės. Taip pat išmetamų teršalų ribinės vertės bus taikomos ir stacionariems varikliams bei dujų turbinoms. Normose nėra nustatyta anglies monoksido ribinė vertė. Šio teršalo koncentraciją reikės tik matuoti, apskaičiuoti išmestą metinį jo kiekį ir teikti apie tai ataskaitas. Atsakinga institucija, apibendrinusi šių ataskaitų duomenis, teiks informaciją Europos Komisijai.

Normose taip pat nurodyta, kad projektuojant naują kaminą, jo aukštis turi būti parenkamas toks, kad išmesti ir aplinkos ore pasklidę teršalai, įvertinus esamą oro užterštumo lygį, nesudarytų sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, t.y. projektuojant naują taršos šaltinį bus būtina atlikti oro teršalų sklaidos modeliavimą.

Naujieji reikalavimai įsigalios šia tvarka: didesnės kaip 5 megavatų nominalios šiluminės galios įrenginiams – 2025 m., 1-5 megavatų galios – 2030 metais. Jeigu kurą deginantys įrenginiai bus pradėti eksploatuoti 2018 m. gruodžio 20 d. ar vėliau, jiems šie reikalavimai bus taikomi iš karto.

 

Nuoroda: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (TAR, 2017-09-21, Nr. 14917).