APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Sanitarinės apsaugos zonos nustatymas: kokiais atvejais tai būtina?

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikia informaciją apie sanitarines apsaugos zonas (SAZ) ir jų nustatymo galimybes.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, dalyvaudamas teritorijų planavimo ir statinių statybos procese, pagal kompetenciją atlieka teritorijų planavimo dokumentų vertinimą, statinių projektavimo dokumentų tikrinimą. Vienas iš šios veiklos tikslų – užtikrinti, kad teisės aktų nustatyta tvarka dėl statytojo planuojamos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos būtų nustatyta sanitarinės apsaugos zona (SAZ).

Tikrindami pateiktus statinių projektavimo dokumentus pastebime, kad tiek statinių savininkams, tiek projektuotojams kyla neaiškumų dėl SAZ nustatymo (neaiškios procedūros, neaišku, ar ūkinės veiklos rūšys yra tos, kurioms SAZ nustatymas būtinas ir pan.). Primename pagrindinius SAZ nustatymo aspektus.

Kas yra SAZ?

Tai aplink stacionarų taršos šaltinį ar kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Nustatyta SAZ riba skiria šią teritoriją nuo kitų teritorijų. Ūkinės veiklos skleidžiama tarša priklausomai nuo veiklos rūšies gali būti biologinė, cheminė ir fizikinė ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, todėl būtina nustatyti ribą, už kurios ši tarša gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje neviršytų teisės aktuose nustatytų ribinių taršos verčių.

SAZ nustatymo procedūra susideda iš dviejų pagrindinių etapų:

1. SAZ nustatymo;

2. SAZ įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą ir nekilnojamojo turto kadastrą.

Kokioms ūkinės veiklos rūšims SAZ būtina nustatyti?

SAZ nustatomos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ bei Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ priede nurodytiems ūkinės veiklos objektams (rūšimis). Šiuose teisės aktuose nurodyti SAZ ribų dydžiai.

Kam numatyta prievolė nustatyti SAZ ribas?

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad SAZ privalo nustatyti asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą, didinti jos intensyvumą), valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma (planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, arba planuojantys šių statinių teritorijas.

Kaip atliekamas SAZ ribų nustatymas?

Galimi du būdai:

1) Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras ar poveikio aplinkai vertinimo dalis, SAZ ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. Pažymėtina, kad nustatytos SAZ ribos šiuo būdu gali būti ir tikslinamos (didinamos arba mažinamos);

2) Taikant aukščiau paminėtuose teisės aktuose nustatytus SAZ ribų dydžius.

Nustatytose ar patikslintose SAZ galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios konkrečiam sklypui įsigalioja nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad ūkinei veiklai nustatytose ir įteisintose SAZ draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus (namus), sodo namus, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas kitos paskirties pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar ūkininko ūkio reikmėms.

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pavesta kontroliuoti, kaip laikomasi sanitarinės apsaugos zonų nustatymo ir zonoms nustatytų reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliojusio Administracinių nusižengimų kodekso 53 straipsnyje numatyta administracinė atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų naudojimą nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Šaltinis: http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/sanitarines-apsaugos-zonos-nustatymas-kokiais-atvejais-tai-butina