APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Papildytos ENTP tvarkymo taisyklės

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-798 pakeitė Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles.

Pakeitimu, pagal Europos Komisijos rekomendacijas, nustatomi atvejai, kada transporto priemonė turėtų būti pripažįstama nebetinkama eksploatuoti, t. y. kada transporto priemonė tampa atlieka. Šie kriterijai išvardinami Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 2 priede:

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIPAŽINIMO EKSPLOATUOTI NETINKAMOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KRITERIJAI

Transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. Nustatyta tvarka transporto priemonei išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.

2. Transporto priemonė išregistruota iš kitos šalies kelių transporto priemonių registro, kaip nebeatitinkanti transporto priemonei keliamų reikalavimų, ir dėl to kompetentingos institucijos yra paėmusios transporto priemonės registravimo dokumentą ar jo dalį arba yra palikusios atitinkamą žymą transporto priemonės registravimo dokumente, arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaiga tai nustatė tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais.

3. Transporto priemonė išmontuota sudėtinių dalių naudojimui tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos.

4. Transporto priemonė supjaustyta į dalis.

5. Sunkiai pažeistos pagrindinės transporto priemonės dalys ir būtinos remonto išlaidos viršija dabartinę jos vertę arba remontuoti ekonomiškai netikslinga, išskyrus istorines transporto priemones.

6. Transporto priemonė neturi identifikavimo numerio (išskyrus istorines transporto priemones) arba transporto priemonė turi identifikavimo numerį, bet jos savininkas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nenustatytas.

7. Transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal paskirtį ir kenkia aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai ir per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytą terminą nepašalinti privalomajame nurodyme nustatyti neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai pažeidimai.“

 

Nuoroda: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.