APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Triukšmo sklaidos modeliavimas

Siekiant įvertinti planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamo triukšmo poveikį aplinkinėms teritorijoms, atliekamas matematinis triukšmo sklaidos skaičiavimas ir modeliavimas. Šių skaičiavimų metu, naudojantis specializuotomis kompiuterinėmis programomis, parengiamas matematinis triukšmo sklaidos aplinkoje modelis ir nustatomas triukšmo lygis aplinkinėse teritorijose.

Paprastai triukšmo sklaidos modeliavimas atliekamas rengiant poveikio aplinkai vertinimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus, rengiant statinio techninį projektą ir kitais atvejais. Objektai, kuriems dažniausiai atliekamas triukšmo sklaidos modeliavimas, tai pramonės įmonės, prekybos centrai, įvairūs komercinės paskirties objektai, automobilių stovėjimo aikštelės, daugiabučių namų kompleksai, žemės ūkio objektai (fermos, tvartai, sandėliai ir kt.), inžineriniai statiniai ir įrenginiai, vėjo jėgainės, keliai, geležinkeliai ir kt.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638) nurodyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:

Objekto pavadinimas

Paros
laikas, val.

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax), dBA

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos

6–18
18–22
22–6

45
40
35

55
50
45

Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas

 

45

 

55

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

6–18
18–22
22–6

65
60
55

70
65
60

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

6–18
18–22
22–6

55
50
45

60
55
50

Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu

 

80

85

Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu

6–18
18–22
22–6

85
80
55

90
85
60

Triukšmo sklaidos modeliavimo programa suteikia galimybę įvertinti įvairius veiklos scenarijus – planuojamą triukšmo šaltinių darbo laiką, jų tipą (linijinis, plotinis ar tūrinis triukšmo šaltinis), vietos reljefą, pastatus, želdinius ir kt. Programos pagalba taip pat galima įvertinti ir prieštriukšmines priemones, t.y. jų konstrukciją bei parametrus (aukštį, atspindį arba absorbciją).

Mūsų visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos specialistai:

Atlieka triukšmo sklaidos matematinį modeliavimą, parengia ataskaitas, triukšmo žemėlapius.

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos UAB „Aplinkos vadyba“ yra išdavusi LICENCIJĄ Nr. VSL 358 suteikiančia teisę atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

 

Reikalingas triukšmo sklaidos modeliavimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.