APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

TIPK paraiškų rengimas

Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) tai būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims. Taršos integruota prevencija ir kontrolė reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos.

TIPK apima labai platų veiklos poveikio aplinkai spektrą - tai gamtos išteklių naudojimas bei energijos vartojimo efektyvumas, teršalų išleidimas į vandenis, į orą, į žemės paviršių, taip pat atliekų susidarymas bei jų šalinimas, triukšmas, vibracija, avarijų pavojus ir kt.

Siekiant mažinti stacionarių ūkinės veiklos objektų neigiamą poveikį aplinkai bei klimatui ir išvengti teršalų pernešimo iš vienos aplinkos terpės į kitą, Lietuvoje veikia taršos integruotos prevencijos ir kontrolės sistema, vienijanti vandens, oro, žemės (taip pat žemės gelmių), klimato apsaugos, atliekų tvarkymo, triukšmo bei ūkinės veiklos sukeliamų kvapų mažinimo priemones.

DĖMESIO!

Patvirtintos naujos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės.

Naujosios TIPK taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Šiose TIPK taisyklėse nustatomi iš esmės nauji kriterijai ir reikalavimai pagal kuriuos veiklos vykdytojai turės gauti TIPK leidimus. Taip pat praplečiamas ūkinės veiklos rūšių sąrašas kurioms vykdyti būtina turėti TIPK leidimą.

Naujosiose TIPK taisyklėse yra numatyti pereinamieji laikotarpiai, per kuriuos veiklos vykdytojai turi pakeisti ar gauti naują TIPK leidimą:

 • Įsakymo 2.4 punkte nurodytų rūšių veiklai, kuriai pagal 2002 m. taisyklių 1 priedą nereikėjo turėti TIPK leidimo, nuo 2015 m. liepos 7 d. privaloma turėti pagal 2013 m. taisyklių reikalavimus išduotus TIPK leidimus.
 • Nauji TIPK leidimai, ūkio subjektams vykdantiems 2013 m. taisyklių 1 priede nurodytą veiklą, išduodami, vadovaujantis naujomis 2013 m. taisyklėmis nuo 2013 m. liepos 19 d.
 • Nuo 2015 m. liepos 7 d., visiems ūkio subjektams vykdantiems 2013 m. taisyklių 1 priede nurodytą veiklą, bus privaloma turėti TIPK leidimus, išduotus 2013 m. taisyklių nustatyta tvarka.
 • Įsakymo 2.2. p. nurodytų rūšių veiklai iki 2014 m. sausio 6 d. imtinai taikomos 2002 m. patvirtintos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų taisyklės (toliau – 2002 m. taisyklės) atnaujinant, koreguojant ar panaikinant TIPK leidimus (jeigu paraiška pateikta iki 2014 m. sausio 6 d.). Pagal 2002 taisykles pakoreguotas ar atnaujintas leidimas bus išduodamas ir galios tik iki 2015 m. sausio 6 d imtinai.
 • Jeigu pagal 2002 m. taisykles parengtą ir iki 2014 m. sausio 7 d. pateiktą paraišką TIPK leidimas nebuvo atnaujintas ar pakoreguotas iki 2015 m. sausio 6 d., jis bus išduodamas, keičiamas ar jo galiojimas naikinamas jau pagal 2013 m. taisykles.
 • Nuo 2014 m. sausio 7 d. TIPK leidimui gauti, atnaujinti ar pakeisti teikiamos paraiškos ir išduodami, atnaujinami ar keičiami leidimai, parengti pagal 2013 m. taisykles, išskyrus Įsakymo 2.1.1 punkte nurodytus atvejus.

Veiklos rūšys, pagal kurias nustatoma, ar įrenginiui reikia turėti leidimą pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus.

 


Mūsų aplinkosaugos specialistai:

 • Rengia paraiškas pirmo ir antro priedo "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ leidimams (TIPK) gauti, atnaujinti ar koreguoti, derina valstybinėse institucijose.

 • Kartu su TIPK paraiška parengia dokumentus, kuriuos būtina pateikti leidimui gauti - Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus; Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus; Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planus; Aplinkos monitoringo programas ir kt.

 • Atstovauja įmonės interesams Aplinkos ministerijos ir kitose valstybės institucijose.

 • Konsultuoja TIPK paraiškų rengimo klausimais.

 • Dirbame visuose regionuose, turime sukaupę ilgametę patirtį rengiant TIPK paraiškas atliekų, nuotekų tvarkymo, pramonės įmonėms, gyvulininkystės ir paukštininkystės fermoms ir kt.

 

tipk

 

Reikalinga pagalba rengiant TIPK paraišką?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.