APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas tai planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas. PVSV gali būti sudėtinė Poveikio aplinkai vertinimo dalis arba atliekama atskirai.

Kaip atliekamas PVSV?

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatomi planuojamos ūkinės veiklos taršos šaltiniai, išmetamų teršalų kiekiai, cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybės, palankios ir nepalankias jų sklaidos sąlygos, esamų ir planuojamų koncentracijų vertės gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje. Taip pat įvertinamas triukšmo, kvapų poveikis gretimoms teritorijoms, nustatoma ūkinės veiklos galima sukelti neigiama psichogeninė įtaka aplinkui gyvenantiems žmonėms ir kt. veiksniai.

Įvertinus šiuos ir kitus veiksnius, galinčius daryti įtaką visuomenės sveikatai, nustatomos siūlomos sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos.

Kas tai yra sanitarinė apsaugos zona (SAZ)?

SAZ tai aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, taip pat šalia kelių esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama statyti pramonės įmones, gamybinius pastatus ir įrenginius, kurių gamybos teršalai gali pakenkti jau esančios įmonės darbuotojų sveikatai, sugadinti medžiagas, įrenginius, produkciją, taip pat padidinti gyvenamosios zonos taršą; taip pat draudžiama statyti gyvenamuosius namus, sporto įrenginius, vaikų įstaigas, mokyklas, medicinos įstaigas, sanatorijas ir profilaktoriumus bei kitas panašias įstaigas, taip pat įrengti parkus. Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose, atsižvelgiant į tai, kiek ir kokių kenksmingų medžiagų jose esama, gali būti leidžiama verstis žemės ūkiu, reglamentuojant kultūrų sėjomainą ir sudėtį, ūkio pobūdį, suderinus šį klausimą su Sveikatos apsaugos ministerija. Kitų objektų sanitarinių zonų apribojimai gali skirtis.

SAZ naudotojai privalo ją tvarkyti laikydamiesi nustatytų ūkinės komercinės veiklos apribojimų, taip pat privalo rūpintis SAZ apželdinimu, želdinių priežiūra, jų gausinimu bei atnaujinimu, ūkio subjektas, kuriam nustatytos SAZ ribos, turi organizuoti aplinkos taršos šaltinių poveikio aplinkai stebėjimus ir prireikus imtis priemonių aplinkos taršai mažinti.

Kokiems objektams (veikloms) nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos?

Ūkinės veiklos, kurioms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ir jų dydžiai yra nurodyti šiuose teisės aktuose:

1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr.22-652).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr.V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ priede (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878).

Atkreipiame dėmesį, kad katilinių, šiluminių elektrinių sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip pat atsižvelgiant į šių objektų poveikį aplinkai t.y. atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.


Mūsų visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos ekspertai:

  • Atlieka Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV)

  • Rengia SAZ ribų nustatymo ir tikslinimo dokumentus

  • Atlieka skleidžiamo triukšmo modeliavimą, išmetamų oro teršalų, kvapų sklaidos modeliavimą

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos UAB „Aplinkos vadyba“ yra išdavusi LICENCIJĄ Nr. VSL 358 suteikiančia teisę atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

 

pvsv

 

informacija_zub


PVSV ataskaitos

INFORMACIJA apie Statybinių medinių konstrukcijų gamybos veiklos plėtros, Biržų g. 1A, 1C, Kilučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie Spyruoklių čiužiniams gamybos plėtros, Salantų g. 8 ir Stoties g. 5J, Plungė, Plungės m. sen., Plungės r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie plastiko atliekų perdirbimo ir plastikinių gaminių gamybos veiklos, Vokės g. 20B, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie Statybinių medinių konstrukcijų dirbinių gamybos veiklos plėtros, Levaniškių g. 6, 6A, Levaniškiai, Čiulėnų sen., Molėtų r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimo, Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

Reikalingas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.