APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeista įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarka

Aplinkos ministras 2013 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-64 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas), patvirtino naują tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojamas atliekų tvarkytojų Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus sąrašo sudarymas (toliau – Tvarkos aprašas).

Šiame įsakyme apibrėžti reikalavimai, pagal kuriuos įmonės įrašomos į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau –Sąrašas).

Į Sąrašą gali būti įtraukiami atliekų naudotojai (perdirbėjai) kurie vykdo po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų perdirbimą (R3, R4, R5 atliekų naudojimo veiklos) ir (ar) jų naudojimą energijai gauti (R1 atliekų naudojimo), alyvos atliekų naudojimo – veiklą, apimant R1 ir (ar) R9 atliekų naudojimo veiklas.

Taip pat į Sąrašą gali būti įtraukti atliekų eksportuotojai, kurie turi atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju, kurioje nurodytas naudojamų (perdirbamų) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) būdas.

Nauja tai, kad į Sąrašą gali būti įtraukiami nustatytus reikalavimus atitinkantys atliekų surinkėjai.

Nuoroda: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-64 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.