APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo nuostatai

Šiuose Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo nuostatose (toliau – Nuostatai) pateikiama informacija apie UAB „APLINKOS VADYBA“ vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.

Šie Nuostatai gali būti keičiami, pildomi, atnaujinami. Interneto svetainėje http://www.aplinkosvadyba.lt/karjera visuomet rasite aktualią Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo nuostatų versiją.

I. Kokie asmens duomenys tvarkomi

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

I.I. Atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir kandidatūros vertinimas

Atliekant atrankas į UAB „APLINKOS VADYBA“ darbo vietas ir vertinant potencialių darbuotojų kandidatūras, tvarkomi šie kandidatų duomenys:

Kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas pateikia CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija, pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - kandidato sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas: vykdant atranką į darbo vietą (-as), bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Sutikimą tvarkyti kandidato gyvenimo aprašyme (CV), kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis Nuostatų skirsnyje numatytu tikslu mes laikome gautu, kai kandidatas pateikia savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

Jeigu informaciją apie kandidatūrą ir (ar) kandidato gyvenimo aprašymą (CV), ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes gauname iš Lietuvos Respublikos užimtumo tarnybos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, mes preziumuojame, kad kandidatas yra gavęs visą reikiamą informaciją apie duomenų tvarkymą ir kandidatas yra suteikęs savo sutikimą tvarkyti duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant UAB „APLINKOS VADYBA“), įgalinant tokius potencialius darbdavius kandidatų duomenis tvarkyti vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant kandidatūrą.

Kandidatų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą kandidato sutikimą. Pavyzdžiui, pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu kandidatas suteiks sutikimą kreiptis į kandidato įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie jį.

Jeigu pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą mes nepasirinksime kandidatūros ir nesudarysime su kandidatu darbo sutarties, visus atrankos tikslais surinktus asmens duomenis mes sunaikinsime, nebent gausime kandidato sutikimą dėl duomenų įtraukimo į kandidatų duomenų bazę, kaip aprašyta toliau šių Nuostatų I.II. skirsnyje.

I.II. Kandidatų duomenų bazės

Kandidato pageidavimu, kandidatas į darbo vietą (-as) gali būti įtrauktas į įmonės kandidatų duomenų bazę ir gauti informaciją apie ateityje įmonės ar vykdomas darbuotojų paieškas ir atrankas. Kandidatų duomenų bazėje bus tvarkomi toliau nurodyti duomenys:

Kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas pateikia gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija, pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - kandidato sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas: 2 metai po atrankos pabaigos.

Kandidatas gali nesutikti, kad duomenys pasibaigus atrankai būtų įtraukiami ir toliau tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, taip pat kandidatas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti duomenis iš kandidatų duomenų bazės. Nepageidavimas būti įtrauktu į kandidatų duomenų bazę ar pateikto sutikimo atšaukimas netrukdys dalyvauti atrankoje į darbo vietą (-as).

2. Šaltiniai iš kurių renkami kandidatų asmens duomenys

Kandidatų duomenys gaunami tiesiogiai– kuomet atsiliepiama į darbo skelbimą ir kandidatai pateikia savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidato anketą ir kitus kandidatavimo dokumentus.

Taip pat informaciją apie kandidatūrą ir dokumentus taip pat gali būti gauta iš darbo paieškos ir atrankos paslaugas teikiančių subjektų pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų.

Tam tikrą informaciją apie kandidatus gali būti gauta iš trečiųjų asmenų, pvz. kandidatą rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokia informacija renkama tik tuo atveju, jeigu kandidatas suteikia sutikimą kreiptis į įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą.

III. Duomenų saugojimas

Pasibaigus šiuose Nuostatose nustatytam duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, kandidatų duomenys sunaikinami, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šiose Nuostatose, kandidatų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

- kandidato duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Bet kokiu atveju kandidato suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

IV. Teritorijos, kuriose tvarkomi kandidatų asmens duomenys

Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje.

V. Kandidatų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai

Pagal įstatymą suteikiama teisė:

Prašyti informacijos apie tai, ar turime kandidato asmens duomenis ir, jei taip, kokia tai informacija ir kodėl ją laikome/naudojame.

Jeigu pasikeitė kandidatavimo dokumentuose pateikti duomenys arba manoma, kad tvarkoma informacija apie kandidatą yra netiksli ar neteisinga, kandidatas turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Kandidatas turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

Jeigu kandidatas mano, kad duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu netenkina siūlomas problemos išsprendimo būdas arba kandidato nuomone nesiimsima pagal pateiktą prašymą būtinų veiksmų, kandidatas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), kandidatas turi teisę prašyti, kad ištrintume kandidato asmens duomenis.

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, užginčijamas duomenų tikslumas, pateiktas prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo teisėto intereso pagrindu ir kt.), kandidatas taip pat turi teisę apriboti savo duomenų tvarkymą.

Duomenis, kurie tvarkomi taikant automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų kandidatų duomenų atžvilgiu), kandidatas turi teisę juos perkelti kitam duomenų valdytojui. Kandidato pageidaujami perkelti duomenys pateikiami įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o kandidatui pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, duomenys persiunčiame tiesiogiai kandidato nurodytam kitam duomenų valdytojui.

VI. Prašymų nagrinėjimas

Gavę kandidato prašymą dėl bet kurios kandidato teisės įgyvendinimo ir įsitikinę besikreipiančiojo tapatybe, įsipareigojame nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kuriuos atlikome pagal pateiktą prašymą.

Atsižvelgiant į prašymų skaičių, mes turime teisę laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuodami ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

VII. Kontaktai, kuriais galima susitiekti

Visais kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai