APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Patvirtinta nauja higienos norma HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 patvirtino naują higienos normą HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai". Ši norma įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d. Taip pat nuo šios datos nustoja galioti higienos norma HN 66:2008.

Higienos norma HN 66:2013  parengta, siekiant medicininių atliekų tvarkymo sveikatos priežiūros įstaigose reglamentavimą suderinti su bendrą atliekų tvarkymo sistemą reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, (Žin., 1999, Nr. 63-2065), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720)) ir nustatyti privalomus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinančius tinkamą medicininių atliekų tvarkymą sveikatos priežiūros įstaigose.

Įsakyme reikalavimai išdėstomi nauja redakcija, nes keičiasi didžioji dalis HN 66:2008 nuostatų:

1) Medicininių atliekų klasifikacija

Higienos normoje atliekų klasifikacija pateikta pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, (Žin., 1999, Nr. 63-2065), nustatytus atliekų kodus. Įsakyme nustatyta, kokios atliekos priskiriamos infekuotoms atliekoms.

2) Medicininių atliekų apskaita

Naujoje higienos normoje, lyginant su HN 66:2008, nebeliko nuostatų reglamentuojančių medicininių atliekų apskaitą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 24 straipsniu įstatymo (Žin., 2012, Nr. 6-188) 21 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Sveikatos apsaugos ministerijai nenustatyta reglamentuoti medicininių atliekų apskaitą sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios daugiau nei 10 darbuotojų atliekų susidarymo ataskaitas nuo 2012 m. sausio 1 d. teikia regioniniams aplinkos apsaugos departamentams.

3) Medicininių atliekų tvarkymo procedūrų aprašas

Higienos norma HN 66:2013, lyginant su iki šiol galiojusia, papildyta reikalavimu sveikatos priežiūros įstaigose turėti medicininių atliekų tvarkymo procedūrų aprašą. Reikalavimas turėti medicininių atliekų tvarkymo procedūrų aprašą yra nustatytas infekcijų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose: Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-644 (Žin., 2010, Nr. 90-4781), (13 punktas) ir Infekcijų kontrolės darbuotojų veiklos, vykdant infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 2008, Nr. 138-5465) (6.8 punktas).

HN 66:2013 yra tiksliai aprašyta, kas turi būti pateikta medicininių atliekų tvarkymo procedūrų apraše, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigoje vykdomą medicininių atliekų tvarkymą. Toks patikslinimas yra aiškesnis praktiniam naudojimui tiek sveikatos priežiūros įstaigoms, tiek kontroliuojančioms institucijoms.

4) Sveikatos priežiūros įstaigų padaliniuose, filialuose susidarančių medicininių atliekų perdavimas sveikatos priežiūros įstaigai

HN 66:2013 nustatyta, kad sveikatos priežiūros įstaigų padaliniai ir filialai, susidariusias medicinines atliekas gali perduoti pagrindinei sveikatos priežiūros įstaigai.

5) Medicininių atliekų perdavimas pagal sutartis atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicinines atliekas

Higienos norma papildyta reikalavimu medicinines atliekas perduoti pagal sutartis medicininių atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicinines atliekas.

6) Laikino laikymo terminai

Higienos normoje  HN 66:2013 medicininių atliekų laikino laikymo medicininių atliekų saugyklose terminai nustatyti, atsižvelgiant į Bazelio konvencijos „Technical guidelines on the environmetally sound management of biomedicinal and healthcare wastes (Y1, Y3)“ rekomendacijas, Lenkijos rekomendacijas bei kitas viešai prieinamas rekomendacijas ir aprašytas praktikas.

7) Nukenksminimo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigoje

Senojoje higienos normoje nustatyta, kad infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas deginant, autoklavuojant, mikrobangomis, biocidais, tačiau nebuvo nustatyta, kokie reikalavimai keliami nukenksminant infekuotas medicinines atliekas sveikatos priežiūros įstaigoje. Siekiant išvengti atvejų, kuomet sveikatos priežiūros įstaigos infekuotų atliekų nukenksminimui naudoja autoklavus, neturinčius gamintojo instrukcijų ir (ar) negalimus naudoti medicininių atliekų nukenksminimui dėl ko neįmanoma vykdyti nukenksminimo proceso kontrolės ir užtikrinti, kad infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas, naujoje higienos normoje HN 66:2013 nustatyta, kad infekuotų atliekų nukenksminimas sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti atliekamas tik specialiuose medicininių atliekų nukenksminimui skirtuose įrenginiuose, priemonėmis, kurių gamintojai nurodo tinkamumą medicininių atliekų nukenksminimui, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

8) Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimas biocidais

Senojoje higienos normoje buvo nustatyta, kad infekuotas atliekas galima nukenksminti biocidais. HN 66:2013 nustatatoma, kad biocidais galima nukenksminti tik skystas medicinines atliekas (pvz. ekskretus). T.y. higienos norma nedraudžia infekuotų medicininių atliekų nukenksminti biocidais tam skirtuose pramoninės gamybos įrenginiuose, tačiau siekiama uždrausti praktiką, kuomet infekuotos medicininės atliekos nukenksminamos biocidais tam nepritaikytomis sąlygomis ir keliant grėsmę darbuotojų sveikatai.

 

Nuoroda: HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai"